COSME гаранция

БАКБ АД сключи първото гаранционно споразумение с Национален гаранционен фонд ЕАД по Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия COSME на 31.05.2017г.

“Настоящото финансиране е осъществено благодарение на Гаранцията, която e предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.”

Цел на кредита

  • Финансиране на инвестиционни проекти, като покупка на ДМА (машини и оборудване, транспортни средства); изграждане, обновяване на производствени складове, административни площи; покупка на суровини и запаси и други;
  • Финансиране на оборотните нужди на предприятието – покупка на суровини, материали, стоки, външни услуги, ДДС по инвестиционни проекти и други под формата на овърдрафт, кредитна линия или кредит на вноски;
  • Банкови гаранции за участие в търг, добро изпълнение, плащане и др.;

Срок да кредита

  • Минимален срок на кредита – 12 месеца;
  • Максимален срок на кредита – от 60 до 120 месеца в зависимост от размера на кредита;

Валута :  лева или евро

Размер на кредитите

  • За сектор товарен автомобилен транспорт (НКИД 49.4):

* максимален размер 750 000 евро (или равностойността в лева) за кредити със срок до 60 месеца;
* максимален размер 375 000 евро (или равностойността в лева) за кредити със срок до 120 месеца;

  • За всички останали сектори:

*максимален размер 1 500 000 евро (или равностойността в лева) за кредити със срок до 60 месеца;
* максимален размер 750 000 евро (или равностойността в лева) за кредити със срок до 120 месеца;

Ограничения

По програмата “COSME” не се финансира реализацията на проекти по Еврофондовете и/или други донорски програми. Не са допустими и кредити за рефинансиране на съществуващи такива от други финансови институции и от БАКБ АД