МСП COVID-19

Кой може да кандидатства?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, регистрирани в България, съгласно действащото законодателство, които търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на Пандемията от Covid – 19.

Какви кредити се отпускат?

 • Оборотно финансиране
 • Минимален и максимален срок на кредити: няма
 • Краен срок за включване на гаранции в портфейла:  23.12.2020 г.
 • Валута: лева, евро
 • Такси и комисиони: съгласно Тарифата на банката
 • Лихва: съгласно Тарифата на банката
 • Максимален размер: 300 000лв.
 • Обезпечение: до 20% съгласно политиката на банката + 80% гаранция от ББР АД

Критерии за допустимост на Кредитополучателя (НАЛИЧИЕТО НА ЕДИН ОТ ТЯХ Е ДОСТАТЪЧЕН):

 • Спад на оборота след 31.03.2020 спрямо същия период в 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)
 • Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)
 • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)

Максимален размер на Кредит към едно лице и свързани лица:

 • За кредити с падеж след 31 декември 2020 г. сумата на кредита/кредитите на отделния Кредитополучателя не надвишава/т:
     - два пъти годишната стойност на разходите за заплати на Кредитополучателя (в това число, социалните осигуровки и разходите за персонал, работещ на място в предприятието, но заведен официално на заплата към подизпълнители) за 2019 г. или за последната налична година.
     - За предприятия, създадени на или след 1 януари 2019 г., максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваната годишна стойност на заплатите за първите две години на дейност; или
     - 25 % от общия оборот на Кредитополучателя през 2019 г. или
     - с подходяща обосновка и въз основа на самостоятелно сертифициране от страна на Кредитополучателя за собствените му нужди от ликвидност, размерът на кредита може да бъде увеличен за покриване на нуждите от ликвидност от момента на предоставяне за следващите 18 месеца за МСП;
 • За кредити със срок до 31 декември 2020 г. размерът на главницата може да бъде по-висок от този по член 25, буква „г“ от Временната рамка, при условие че се предостави подходяща обосновка и продължава да е гарантирана пропорционалността на помощта.

При всички случаи максималният размер на предоставеното финансиране не трябва да надвишава 300 000 (триста хиляди) лева на Кредитополучател и свързаните лица.

За запитвания и допълнителна информация: EuropeanProjects@bacb.bg