Национален гаранционен фонд – Инвестиционни, оборотни кредити и банкови гаранции МСП 2019

Целта на гаранционната схема е да осигури финансиране на малките и средни предприятия в България чрез механизъм за споделяне на риска.

Кой може да кандидатства?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Какви кредити се отпускат?

  • Кредити за инвестиционни или оборотни цели, както и банкови гаранции

Какви са предимствата на програмата?

  • Гаранцията покрива до 50% от кредитите.
  • Облекчени изисквания за обезпеченията.
  • По-ниски лихви по кредитите

Краен срок за включване на гаранции в портфейла: 30.06.2024 г

Валута: лева, евро

Такси и комисиони: съгласно Тарифата на банката