Национален гаранционен фонд – ПРСР 2007-2013 г.

БАКБ има подписано гаранционно споразумение с НГФ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Целта на гаранционното споразумение е да подпомогне процеса на усвояване на средствата по ПРСР. Гаранциите ще покриват до 80% от риска по кредити, отпуснати за реализация на одобрени проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Кредитите ще се отпускат максимално бързо – в рамките до 14 дни след получаване на всички изискуеми от банката документи, при лихви до 8% и няма да начислява такса за управление.

Кредитоискатели, желаещи да се възползват от обезпечение по НГФ, следва да се обръщат към офисите на БАКБ АД.