Национален гаранционен фонд – Сектор Рибарство по ОПРСР 2007 – 2013 г.

От гаранциите на НГФ ЕАД могат да се възползват бенефициенти по следните оси/мерки от Оперативната програма:

 • Мярка 1.3 Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
 • Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата
 • Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми
 • Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура
 • Мярка 3.3 Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и покрити лодкостоянки
 • Приоритетна ос № 4 Устойчиво развитие на рибарските области

Основните параметри на гаранциите за бенефициенти по ОПРСР 2007-2013 г. са:

 • Гаранции за инвестиционни кредити и кредити за оборотен капитал за стартиращи и действащи предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, които са бенефициенти по ОПРСР
 • Контра-гаранции по банкови гаранции за авансови плащания към бенефициенти по ОПРСР 2007 – 2013 г.
 • НГФ ще гарантира до 80% от размера на кредитите или банковите гаранции
 • Максималната сума по гаранции за един кредитополучател или свързани с него лица, без значение по колко броя кредити, ще бъде: до 3 000 000 лева за микро, малки и средни предприятия
 • Срок за включване на кредити в гарантираните портфейли по ОПРСР: до 30.09.2015 г.
 • Срок на гаранциите: до 10 години
 • Гаранциите са безплатни за предприятията, които се ползват от тях

Кредитоискатели желаещи да се възползват от обезпечение по НГФ следва да се обръщат към офисите на БАКБ АД.