Оборотен кредит, подкрепен с гаранция от НГФ

Кредитополучатели: Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Цел на кредита: оборотни средства

Валута: лева, евро

Срок: до 60 месеца

Минимална сума на кредита: 20 000лв. или равностойността във валута

Максимална сума на кредита: 2 000 000лв. или равностойността във валута

Отпускане: еднократно/на траншове

Лихвен процент (на годишна база):  до 7%

Такси и комисиони: съгласно Тарифата на банката

Такса за разглеждане на документи: без такса