ОБЩИ УСЛОВИЯ на промоция „Спечели с Visa от БАКБ”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Спечели с Visa от БАКБ” („Промоцията“) се организира и провежда от Българо-американска кредитна банка с адрес гр. София, ул. Славянска 2.

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес www.bacb.bg през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила след  оповестяването им на сайта www.bacb.bg

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, както и в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства и/или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение и/или нарушаване на Официалните правила от участник Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник.

В случаите на дисквалифициране на участник, на същия не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Промоцията

 Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 15 юли, 2022 г. в 00:00 часа и продължава до 23:59:59 часа на 15 октомври, 2022 г.

 Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват нови клиенти за БАКБ, които ще открият своята сметка и карта Visa в периода на промоцията, както и настоящи клиенти на БАКБ, които използват карти VISA към свои сметки в БАКБ, издадени преди началото на промоцията. В тегленето на наградите ще участват всички плащания, извършени с дигитализирана карта  VISA, издадена от БАКБ.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

За участие в Промоцията е необходимо участникът да направи покупка с дигитализирана карта Visa от БАКБ на минимална стойност 30 лв. в периода на кампанията, който стартира на 15 юли 00:00 часа и приключва на  15 октомври в 23:59:59 часа.

Няма ограничение в броя на трансакциите направени с една карта. Всяка извършена трансакция, с изключение на тези, които попадат в ограниченията,  автоматично се включва в томбола за парични награди след края на промоцията.

В промоцията не участват трансакции тип теглене на АТМ/ПОС терминал, трансакции при плащания на компании, занимаващи се с хазартна дейност, трансакции тип зареждане на мобилен портфейл BACB Pay или мобилни портфейли на други банки.

Раздел 6. Описание на наградите

  • Парична награда от 3 000 лв. - 1 бр. – голямата награда
  • Парична награда от 200 лв. -  10 бр.

Раздел 7. Определяне на печелившите и предоставяне на наградите

Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип сред всички участници, направили плащане за минимум 30 лв. с карта  Visa от БАКБ в периода на Промоцията  и отговарящи на условията на Раздел 5.

Тегленето на печелившите ще се извърши в периода 7.11-11.11.2022 г. в присъствието на Нотариус. Спечелилите участници ще бъдат обявени на страницата на БАКБ www.bacb.bg и ще бъдат уведомени по телефон/е-мейл. След попълване на декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на промоция „Спечели с Visa от БАКБ”, паричните награди ще бъдат преведени по картовите сметки на печелившите в 10-дневен срок след потвърждаване на валидността на изтеглените печеливши плащания.

Разплащателната сметка /Картовата сметка/, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответните изтеглени печеливши плащания, следва да е активна и валидна към момента на получаване на наградата. Ако сметката е закрита или блокирана (неактивна), участникът губи правото да получи наградата. В този случай, наградата се предоставя на  резервен печеливш в 30-дневен срок след потвърждаване на валидността на изтеглените печеливши плащания.

Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Раздел 8. Отговорност

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти.

Организаторът не носи отговорност (в степента, позволена от закона) за каквито и да е загуби, разходи или вреди, произтичащи от провеждането на Промоцията или от участието на който и да е Участник в Промоцията или ако Промоцията не се осъществи съгласно предвиденото.

Организаторът не носи отговорност, ако физическо място на извършване на плащания не разполага с ПОС терминал или ако разполага с такъв, но на него не е възможно да бъде извършено плащане с Участваща карта.

Организаторът не носи отговорност, ако онлайн магазин не приема плащане с карта или ако Участваща карта не бъде приета.

Раздел 9. Лични данни

За участие в промоционалната кампания „Спечели с Visa от БАКБ” и за да получат съответната награда , спечелилите участници следва да дадат съгласие за обработване на личните им данни във формата на  декларация- съгласие за обработване на лични данни за целите на „Спечели с Visa от БАКБ”. Личните данни на лицата се обработват единствено за участието им в промоционалната кампания „Спечели с Visa от БАКБ”.

Информация за обработване на лични данни от БАКБ АД  за промоционалната кампания „Спечели с Visa от БАКБ”:

БАКБ, обработва следните лични данни на участниците в промоционалната кампания: • три имена; • адрес; • данни за контакт- телефон и имейл.

Личните данни на участниците ще бъдат обработвани с цел регистрирането на участници в промоционалната кампания „Спечели с Visa от БАКБ”, идентифицирането на печелившите участници и с цел предоставяне на спечелените награди, описани по-горе.

БАКБ  обработва личните данни на участниците в  промоционалната кампания „Спечели с Visa от БАКБ”, спазвайки  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламент (ЕС) 2016/679") и Закона за защита на личните данни.

В изпълнение на законовите задълженията като администратор на лични данни БАКБ предоставя следната информация за това как обработва лични данни на участниците в промоционална кампания:

  1. За целите на промоционалната кампания „Спечели с Visa от БАКБ”, „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ АД), вписана в ТР и РЮЛНЦ, ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление, гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 2 обработва лични данни на участници в кампанията.
  2. По всички въпроси, свързани с обработването на личните им данни, участниците  могат да се обръщат  към длъжностното лице по защита на личните данни във БАКБ АД по имел: имейл: dpo@bacb.bg;и на телефон  (+359) 2 9058 337.
  3. Основанието за обработване на лични данни е получено съгласие от участниците, спечелили награда. Спечелилите награда ще дадат изрично съгласие техните лични данни – три имена, телефон, и-мейл и адрес да бъдат обработвани с цел тяхната идентификация като печеливш участник и предоставянето на спечелената награда.
  4. Правата във връзка с обработването на личните данни от БАКБ и действията, които могат да предприемат лицата, чиито данни се обработват  са описани в Политика за защита на личните данни в БАКБ, достъпна на адрес https://www.bacb.bg/bg/pravna-informacija.
  5. Лицата могат да подадат заявление по образец с искане за достъп до личните им  данни, подписано с квалифициран електронен подпис, изпратено до  e-mail на длъжностното лице по защита на данните в БАКБ: dpo@bacb.bg  или да депозират заявление по образец с искане за достъп на личните им данни на хартиен носител, подписано от субекта на данни на гише в офис на БАКБ. Заявление по образец е достъпно на https://www.bacb.bg/bg/pravna-informacija

Раздел 10. Информация за Промоцията

Информация за Промоцията може да бъде получена на имейл visapromo@bacb.bg или на телефон 0700 14488/*4488   в работни дни между 9.00 ч. и 17.00 ч.

Раздел 11. Приложимо право

Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Регистрирани участници/притежатели на Участващи карти и Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.