2-ст апартамент, КК Сл.Бряг, Елит II

57384.00 лв.

ЧСИ Ивелина Божилова, рег. № 800 на КЧСИ, район на действие – ОС Бургас, е насрочила по ИД № 20218000400313 публична продан /втора по ред/ в Районен съд – гр. Бургас от 10.05.2022 г. до 10.06.2022 г. на следният недвижим имот, собственост на Милена Иванова Мицева, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се във ваканционно селище „Елит II“, в к.к. „Слънчев бряг-Запад“, община Несебър, област Бургас, на първи жилищен етаж, на кота  +-0.00 /нула/ м., в жилищна група II /второ римско/, със застроена площ на апартамента 53.30 кв.м. /петдесет и три цяло и тридесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, една спалня, баня-тоалетна, тераса и антре, с изложение югоизток, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.38 кв.м. /шест цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра/, или с обща площ на апартамента от 59.68 кв.м. /петдесет и девет цяло шестдесет и осем стотни квадратни метра/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, заедно със съответния процент идеални части от цялостната вертикална планировка и инфраструктура на мястото, в т.ч. открит външен басейн, трайни настилки и алеи, парково осветление и озеленяване, стабилна ограда и заедно с 41/6834 /четиридесет и едно върху шест хиляди осемстотин тридесет и четири/ идеални части от мястото, в което е построена сградата, а съгласно скица на Агенция по кадастъра - Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.507.302.5.4 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и седем, точка, триста и две, точка, пет, точка, четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед № 18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед КД-14-02-1995/01.12.2006г. на началника на СК-Бургас, с адрес на имота: гр.Несебър, п.к. 8230, ВС „ЕЛИТ II“, бл.2, ет.1, ап.4, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, прилежащи части: …….., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 51500.507.302.5.3, под обекта: няма, над обекта: 51500.507.302.5.8, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор № 51500.507.302.5 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и седем, точка, триста и две, точка, пет/, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51500.507.302 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и седем, точка, триста и две/, заедно с 41/6834 /четиридесет и едно върху шест хиляди осемстотин тридесет и четири/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51500.507.302 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и седем, точка, триста и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.02.2021г.,  с площ: 6 832 кв.м. /шест хиляди осемстотин тридесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг-Запад, ВС „ЕЛИТ II“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг курортно-рекреационен обект, номер по предходен план: 487, 488, квартал: 2701, парцел: I, при съседи: 51500.507.307, 51500.507.301, 51500.507.287, 51500.507.290.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 57 384 лв. ДДС не се дължи

Дни за оглед на имота – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа през времетраенето на публичната продан.

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началната цена на обявеният имот се внася предварително до 10.06.2022 г. по сметка на:

ЧСИ Ивелина Божилова

При „БАКБ” АД

IBAN: BG 90 BGUS 9160 1005 0511 01

BIC: BGUS BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД 20218000400313 по описа на ЧСИ Ивелина Божилова

Наддавателните предложения, заедно с квитанция за внесен задатък се подават в запечатан плик в канцеларията на съдебно-изпълнителната служба към РС – гр. Бургас.

На 13.06.2022 г. в 10:00 ч., в присъствието на явилите се наддавачи, в канцеларията на СИС към РС – гр. Бургас, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача.