Апартаменти, гр. Стара Загора

ЧСИ Гергана Илчева с рег. № 765 на КЧСИ, район на действие – Окръжен съд Стара Загора, е насрочила по ИД № 20157650401137 публична продан /първа по ред/ в Старозагорски районен съд от 04.04.2022 г. до 04.05.2022 г., на следните недвижими имоти:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.64.1.1, с адрес на имота: град Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ № 51, ет. 1, ап. 1, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.64, с предназначение и по акт за собственост на самостоятелния обект: жилище, апартамент № 1, разположен на I етаж в секция А в жилищната сграда – блок БНБ с брой нива на обекта: 1, с площ по документ: 71.70 кв.м., състоящ се от: две спални, дневна с бокс и сервизни помещения, ЗАЕДНО с прилежащото към него избено помещение № 11 със застроена площ от 9.14 кв.м., ЗАЕДНО с прилежащото на жилището таванско помещение № 2 със застроена площ от 14.32 кв. м., ЗАЕДНО с припадащите се 3.984 % идеални части от общите части на сградата, съгласно чл. 38 от ЗС и от правото на строеж върху мястото – част от терена на комплекса, в което е построена жилищната сграда.

Имотът е собственост на длъжника Мария Иванова Кифева и ипотекарния длъжник Васил Светославов Кифев.

Начална цена – 120 240 лв.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.64.1.6, с адрес на имота: град Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ № 51, ет. 2, ап. 6, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.64, с предназначение и по акт за собственост на самостоятелния обект: Жилище, апартамент № 6, с брой нива на обекта: 1, със застроена площ от 96.59 кв. м, разположен на II етаж в секция Б на жилищната сграда–блок БНБ, състоящ се от: две спални, дневна, столова с бокс, сервизни помещения, ЗАЕДНО с прилежащото на жилището избено помещение №17 със застроена площ от 11.97 кв.м, ЗАЕДНО с таванско помещение №7, със застроена площ от 18.32 кв. м., ЗАЕДНО с припадащите се 6.039% идеални части от общите части на сградата, съгласно чл. 38 от ЗС и от правото на строеж върху мястото–част от терена на комплекса, в което е построена жилищната сграда.

Имотът е собственост на длъжника Мария Иванова Кифева и ипотекарния длъжник Васил Светославов Кифев.

Началната цена – 149 860 лв.

Дни за оглед на имотите – всеки работен ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението им.

Предложенията в запечатан плик се подават в деловодството на съдебно изпълнителната служба при РС Стара Загора до 17.00 ч. на 04.05.2022 г.

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началната цена на обявените имоти се внася предварително до 04.05.2022 г. по сметка на:

ЧСИ Гергана Илчева

При Българо Американска Кредитна банка АД

IBAN: BG49 BGUS 9160 1003 7565 01

BIC: BGUS BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД № 20157650401137 по описа на ЧСИ Гергана Илчева.

На  05.05.2022 г. в началото на работния ден, в сградата на Старозагорски районен съд ще се състави протокол и частният съдебен изпълнител ще обяви купувача.

Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък.