Административна сграда

Административна сграда Изпрати запитване
към БАКБ

445 080.00 лв.

Адрес: гр. Велико Търново, бивш район „ВНВУ“, площад „Център“ № 2, в сградата на Административен съд, гр. Велико Търново.

Площ: Киносалон със ЗП 280.86 кв.м., Абонатна със ЗП 19.01 кв.м., Конферентна зала със ЗП 162.10 кв.м. и Складове и сервизни помещения със ЗП 247.53 кв.м.

Описание:

Недвижими имоти, собственост към датата на учредяване на ипотеката на „БУЛТОН“ ЕООД /н/, ЕИК 104097841, находящи се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, бивш район “ВНВУ”, с административен адрес: ул. „Стефан Стамболов” № 15 /петнадесет/, представляващи самостоятелни обекти, разположени в сграда с идентификатор 10447.513.299.1, идентична с описаната в документа за собственост СГРАДА-ЧАСТ ОТ НИСКО ТЯЛО в АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА в гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, бивш район “ВНВУ”, с административен адрес съгласно документ за собственост: площад “ЦЕНТЪР” № 2, която сграда е изградена в поземлен имот с идентификатор 10447.513.299, а именно:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.513.299.1.1 по КК и КР с адрес на имота: гр. Велико Търново, п. к. 5000, ул. „Стефан Стамболов” № 15, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.513.299 и е с предназначение „За културна и обществена дейност”. Брой на нивата на обект: 1 с площ 280.86 кв. м. и 12.91% идеални части от общите части. 

Самостоятелният обект е идентичен с част от описания в документа за собственост Първи етаж- Кинозала, разположена в сутерена, обособен е като самостоятелен и представлява: КИНОСАЛОН, разположен в сутерена на сградата на кота -10,65  м., със застроена площ на обекта от 299,96 кв.м., състоящ се от: фоайе със стълбище, кинозала, два склада, апаратна, сервизни помещения и тоалетна, заедно с припадащите се за самостоятелния обект съответни идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е изградена сградата.

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.513.299.1.2 по КК и КР с адрес на имота: гр. Велико Търново, п. к. 5000, ул. „Стефан Стамболов” № 15, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.513.299 и е с предназначение „Обекти със специално предназначение”. Брой на нивата на обект: 1 с площ 19.01 кв. м. и 12.91% идеални части от общите части.

Самостоятелният обект е идентичен с част от описания в документа за собственост Първи етаж- Кинозала, разположена в сутерена, обособен е като самостоятелен и представлява: АБОНАТНА, разположен в сутерена на сградата на кота -10,35  м., с площ на обекта от 19,01 кв.м..

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.513.299.1.3 по КК и КР с адрес на имота: гр. Велико Търново, п. к. 5000, ул. „Стефан Стамболов” № 15, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.513.299 и е с предназначение „За делова и административна дейност”. Брой на нивата на обект: 1 с площ 162.10 кв. м. и 6.98% идеални части от общите части.

Самостоятелният обект е идентичен с част от описания в документа за собственост Първи етаж- Зала за конференции , коридори и два броя тоалетни, разположен на първия етаж на сградата на кота -6,90  м., със застроена площ на обекта от 162,10 кв.м., състоящ се от: зала за конференции, четири склада, две тоалетни, трафопост и коридор, заедно с припадащите се за самостоятелния обект съответни идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е изградена сградата.

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.513.299.1.4 по КК и КР с адрес на имота: гр. Велико Търново, п. к. 5000, ул. „Стефан Стамболов” № 15, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда №01, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.513.299 и е с предназначение „За склад”. Брой на нивата на обект: 1 с площ 247.53 кв. м. 

Самостоятелният обект е идентичен с част от описания в документа за собственост Първи етаж - Зала за конференции обособен е като самостоятелен вследствие на преустройство и представлява: СКЛАДОВЕ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, разположен на първия етаж на сградата на кота -6,90  м., със застроена площ на обекта от 247,53 кв.м., състоящ се от: седем склада, четири хладилни помещения, две съблекални с бани, две тоалетни и два коридора, заедно с припадащите се за самостоятелния обект съответни идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е изградена сградата.

Началната тръжна цена за недвижимите имоти е 445 080лв. (четиристотин четиридесет и пет хиляди и осемдесет лева).

Продажбата се извършва чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност.

Разноските за банкови комисионни, такси и данъци по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача.

За информация и подаване на оферти: Тихомир Николов Тодоров /синдик/, гр. Русе, ул. „Епископ Босилков“ № 5, вх. Б, тел. 0898 459 595

ДДС не се дължи