Кафене, 6 магазина и 1 паркомясто

Кафене, 6 магазина и 1 паркомясто Изпрати запитване
към БАКБ

Адрес: гр. София, район Студентски, ул. „Проф. Христо Данов“ № 15

Площ: Апартамент, кафене, ресторант, 8 магазина, 2 гаража, 5 паркоместа и 3 склада с площ описана по - долу

Описание:

САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, за промяна на предназначението на „Хотел в общежитие”, а съгласно първоначални архитектури и Разрешение за ползване №ДК-07-75/17.02.2010г на ДНСК: СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с общежитие, жилища, магазини, кафене, ресторант и гараж, състояща се от четири блока, означени като блок „А”, блок „Б”, блок „В” и блок „Г”, с обща разгъната застроена площ на сградата от 11 308,10 (единадесет хиляди триста и осем цяло и десет стотни) кв.м. (без сутерена) и сутерен с разгъната застроена площ от 3420 (три хиляди четиристоти и двадесет) кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж № 426/17.05.2007г. издадено от Гл. архитект на град София и в съответствие с Ивестиционни проекти, одобрени на 10.08.2007г. от СО Дирекция „Архитектура и градоустройство”, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) IV-1667, 1950 (четвърти, отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда шестстотин шестдесет и седем и хиляда деветстотин и петдесет) от кв. 47 (четиридесет и седми) по плана на град София, местност „Студентски град”, целият с площ от 3916 (три хиляди деветстотин и шестнадесет) кв.м., при граници съгласно Скица № СК-94-267/07.03.2007г. издадена от СО, район „Студентски” и презаверена на 27.09.2007г.: улица, УПИ III-за ЖС, улица, УПИ XIV-1691 и УПИ VI-1690, с административен адрес: гр. София, СО Студентски, ул. „Проф.Христо Данов” №15, а именно:

1. 11,11/336,14 (единадесет цяло и единадесет стотни върху триста тридесет и шест цяло и четиринадесет стотни) идеални части от ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ разположен в сутерена на блок „А”, находящ се в описаното по – горе УПИ, на кота – 2,85 (знак „минус” две цяло и осемдесет и пет стотни), състоящ се от паркоместа с номера от 1 (едно) до 13 (тринадесет) включително, и от 62 (шестдесет и две) до 65 (шестдесет и пет) включително, със застроена площ на всички паркоместа 336,14 (триста тридесет и шест цяло и четиринадесет стотни) кв. м., при съседи на подземния гараж в блок „А”: гараж № 11, от три страни външен зид, склад № 05, коридор, калкан към блок „Б”, гараж № 16, склад № 4, коридор, склад № 02, стълбищна клетка блок „А”, гараж № 15, гараж № 14, маневрена улица, абонатна блок „А”, склад № 01, коридор, гараж № 12, които идеални части съответстват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 61 (шестдесет и едно), разположено в сутерена на блок „А” от гореописаната сграда, на кота -2,85 (знак „минус” две цяло и осемдесет и пет стотни) м., със застроена площ от 11,11 (единадесет цяло и единадесет стотни) кв.м., при граници: от две страни - външен зид, подземно паркомясто № 60 и маневрена улица, заедно със 0,77 % (нула цяло и седемдесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сутерена и 0,08 % (нула цяло и осем стотни върху сто) идеални части от правото на строеж от гореописаното УПИ IV-1667, 1950, съгласно таблица за площообразуване от 2010г, изготвена от лицензиран оценител;
Начална цена – 10 080 лв. с вкл. ДДС 

2. МАГАЗИН № 3, разположен на партера на блок „А” от гореописаната сграда, на кота 0,00 (нула) м., със застроена площ от 40,01 (четиридесет цяло и една стотна) кв.м., състоящ се от: търговска зала и склад, при граници: улица, магазин № 2, тоалетна, коридор, тоалетна и магазин № 4, заедно със 0,46 % (нула цяло и четиридесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 0,37 % (нула цяло и тридесет и седем стотни върху сто) идеални части от правото на строеж от гореописаното УПИ IV-1667, 1950, съгласно таблица за площообразуване от 2010г, изготвена от лицензиран оценител;
Начална цена – 72 595.20 лв. с вкл. ДДС 

3. МАГАЗИН № 4, разположен на партера на блок „А” от гореописаната сграда, на кота 0,00 (нула) м., със застроена площ от 34,52 (тридесет и четири цяло и петдесет и две стотни) кв.м., състоящ се от: търговска зала и склад, при граници: улица, магазин № 3, тоалетна и магазин № 5, заедно със 0,40 % (нула цяло и четиридесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 0,32 % (нула цяло и тридесет и две стотни върху сто) идеални части от правото на строеж от гореописаното УПИ IV-1667, 1950, съгласно таблица за площообразуване от 2010г, изготвена от лицензиран оценител;
Начална цена – 62 304 лв. с вкл. ДДС 

4. МАГАЗИН № 5, разположен на партера на блок „А” от гореописаната сграда, на кота 0,00 (нула) м., със застроена площ от 35,72 (тридесет и пет цяло и седемдесет и две стотни) кв.м., състоящ се от: търговска зала и склад, при граници: улица, магазин № 4, тоалетна, коридор и магазин № 6, заедно със 0,41 % (нула цяло и четиридесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 0,33 % (нула цяло и тридесет и три стотни върху сто) идеални части от правото на строеж от гореописаното УПИ IV-1667, 1950, съгласно таблица за площообразуване от 2010г, изготвена от лицензиран оценител;
Начална цена – 65 136 лв. с вкл. ДДС 

5. МАГАЗИН № 6, разположен на партера на блок „А” от гореописаната сграда, на кота 0,00 (нула) м., със застроена площ от 35,72 (тридесет и пет цяло и седемдесет и две стотни) кв.м., състоящ се от: търговска зала и склад, при граници: улица, магазин № 5, коридор, тоалетна и магазин № 7, заедно със 0,41 % (нула цяло и четиридесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 0,33 % (нула цяло и тридесет и три стотни върху сто) идеални части от правото на строеж от гореописаното УПИ IV-1667, 1950, съгласно таблица за площообразуване от 2010г, изготвена от лицензиран оценител;
Начална цена – 65 136 лв. с вкл. ДДС 

6. МАГАЗИН № 10, разположен на партера на блок „Б” от гореописаната сграда, на кота 0,00 (нула) м., със застроена площ от 99,00 (деветдесет и девет) кв.м., състоящ се от: търговска зала, склад, тоалетна и съблекалня, при граници: двор, магазин № 11, от две страни – коридор и проход, заедно със 1,15 % (едно цяло и петнадесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 0,91 % (нула цяло и деветдесет и една стотни върху сто) идеални части от правото на строеж от гореописаното УПИ IV-1667, 1950, съгласно таблица за площообразуване от 2010г, изготвена от лицензиран оценител;
Начална цена – 178 790.40 лв. с вкл. ДДС 

7. МАГАЗИН № 13, разположен на партера на блок „Б” от гореописаната сграда, на кота 0,00 (нула) м., със застроена площ от 41,91 (четиридесет и едно цяло и деветдесет и една стотна) кв.м., състоящ се от: търговска зала и склад, при граници: двор, кафене, гараж № 8, коридор и магазин № 12, заедно със 0,49 % (нула цяло и четиридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 0,38 % (нула цяло и тридесет и осем стотни върху сто) идеални части от правото на строеж от гореописаното УПИ IV-1667, 1950, съгласно таблица за площообразуване от 2010г, изготвена от лицензиран оценител;
Начална цена – 75 801.60 лв. с вкл. ДДС 

8. КАФЕНЕ, разположено на партера на блок „Б” от гореописаната сграда, на кота 0,00 (нула) м., със застроена площ от 167,12 (сто шестдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящо се от : зала кафене, бар, офис, склад и тоалетни, при граници: от две страни – двор, фоайе на хотелската част, асансьор, стълбище и стълбищна площадка, ресторант, гараж № 8 и магазин № 13, заедно със 1,94 % (едно цяло и деветдесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 1,53 % (едно цяло и петдесет и три стотни върху сто) идеални части от правото на строеж от гореописаното УПИ IV-1667, 1950, съгласно таблица за площообразуване от 2010г, изготвена от лицензиран оценител;
Начална цена – 261 216 лв. с вкл. ДДС 


Срок на продажба: 11.10.2019г. – 11.11.2019г.


ИД 486/2018г. по описа на ЧСИ Мария Цачева, № 840