Поземлени имоти

Поземлени имоти Изпрати запитване
към БАКБ

829 248.00 лв.

Адрес: в.з. Горна баня, гр. София

Описание:

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.34(шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, тридесет и четири) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.  Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност КОЗАРНИЦИ. Площ: 489 (четиристотин осемдесет и девет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: 68134.4182.1. Номер по предходен план: 052001-част, квартал: 85, парцел I – 1-част. Съседи: 68134.4184.25, 68134.4182.35, 68134.4182.2, 68134.4182.11, 68134.4291.2, 68134.4291.1, 68134.4291.622, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.34е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 052001 (нула, пет, две, нула, нула, едно) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Козарници”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 500 (петстотин) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.34 е идентичен с УПИ І-1/първи, отреден за имоти с планоснимачен номер едно/, кв. 85 /осемдесет и пет/, по плана на гр. София, вилна зона „Горна Баня”, одобрен с Решение №153, Протокол №37/28.03.2013г на СОС, целият с площ от 489 (четиристотин осемдесет и девет) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.35 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, тридесет и пет) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.  Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност КОЗАРНИЦИ. Площ: 11 (единадесет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: земеделска.  Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт. Категория на земята при неполивни условия: 9. Стар идентификатор: 68134.4182.1. Номер по предходен план: 052001-част. Съседи: 68134.4184.25, 68134.4182.2, 68134.4182.34, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.35 е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 052001 (нула, пет, две, нула, нула, едно) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Козарници”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 500 (петстотин) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.35, попада в нереализирана улица, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.36 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, тридесет и шест) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.  Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност БРУСО. Площ: 974 (деветстотин седемдесет и четири) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: 68134.4182.9. Номер по предходен план: 052009-част, квартал: 85а, парцел III-9. Съседи: 68134.4182.45, 68134.4182.37, 68134.4182.8, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.36 е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 052009 (нула, пет, две, нула, нула, девет) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 1203 (хиляда двеста и три) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.36 е идентичен с УПИ ІІІ-9 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер девет/, кв. 85а /осемдесет и пет, буква „а”/, по плана на гр. София, вилна зона „Горна Баня”, одобрен с Решение №153, Протокол №37/28.03.2013г на СОС, целият с площ от 974 (деветстотин седемдесет и четири) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.37(шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, тридесет и седем) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.  Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност БРУСО. Площ: 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: 68134.4182.10.  Номер по предходен план: 052010-част, квартал: 85а, парцел V-10. Съседи: 68134.4182.36, 68134.4182.39, 68134.4182.45, 68134.4182.38, 68134.4182.7, 68134.4182.8, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.37е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 052010 (нула, пет, две, нула, едно, нула) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3500 (три хиляди и петстотин) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.37 е идентичен с УПИ V-10/пети, отреден за имот с планоснимачен номер десет/, кв. 85а /осемдесет и пет, буква „а”/, по плана на гр. София, вилна зона „Люлин”, одобрен с Решение №153, Протокол №37/28.03.2013г на СОС, целият с площ от 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.38 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, тридесет и осем) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.  Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност БРУСО. Площ: 817 (осемстотин и седемнадесет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: 68134.4182.10.  Номер по предходен план: 052010-част, квартал: 85а, парцел IV-10. Съседи: 68134.4182.7, 68134.4182.37, 68134.4182.39, 68134.4182.45, 68134.4182.40, 68134.4182.5, 68134.4182.6, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.38 е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 052010 (нула, пет, две, нула, едно, нула) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3500 (три хиляди и петстотин) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.38 е идентичен с УПИ ІV-10 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер десет/, кв. 85а /осемдесет и пет, буква „а”/, по плана на гр. София, вилна зона „Люлин”, одобрен с Решение №153, Протокол №37/28.03.2013г на СОС, целият с площ от 817 (осемстотин и седемнадесет) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.39 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, тридесет и девет) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.  Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност БРУСО. Площ: 660 (шестстотин и шестдесет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: 68134.4182.10.  Номер по предходен план: 052010-част, квартал: 85а, парцел VI-10. Съседи: 68134.4182.37, 68134.4182.45, 68134.4182.40, 68134.4182.38, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.39 е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 052010 (нула, пет, две, нула, едно, нула) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3500 (три хиляди и петстотин) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.39 е идентичен с УПИ VІ-10/шести, отреден за имот с планоснимачен номер десет/, кв. 85а /осемдесет и пет, буква „а”/, по плана на гр. София, вилна зона „Люлин”, одобрен с Решение №153, Протокол №37/28.03.2013г на СОС, целият с площ от 660 (шестстони и шестдесет) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.40(шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, четиридесет) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.  Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност БРУСО. Площ: 924 (деветстотин двадесет и четири) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: 68134.4182.10.  Номер по предходен план: 052010-част, квартал: 85а, парцел VII-10. Съседи: 68134.4182.39, 68134.4182.45, 68134.4182.41, 68134.4182.38, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.40 е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 052010 (нула, пет, две, нула, едно, нула) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3500 (три хиляди и петстотин) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.40 е идентичен с УПИ VIІ-10/седми, отреден за имот с планоснимачен номер десет/, кв. 85а /осемдесет и пет, буква „а”/, по плана на гр. София, вилна зона „Люлин”, одобрен с Решение №153, Протокол №37/28.03.2013г на СОС, целият с площ от 924 (деветстотин двадесет и четири) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.41 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, четиридесет и едно) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.  Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност БРУСО. Площ: 1143 (хиляда сто четиридесет и три) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: 68134.4182.14.  Номер по предходен план: 052014-част, квартал: 85а, парцел VIII-14. Съседи: 68134.4182.45, 68134.4182.40, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.41 е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 052014 (нула, пет, две, нула, едно, четири) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3001 (три хиляди и един) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.41 е идентичен с УПИ VІІІ-14 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер четиринадесет/, кв. 85а /осемдесет и пет, буква „а”/, по плана на гр. София, кв.„Горна Баня”, одобрен с Решение №153, Протокол №37/28.03.2013г на СОС, целият с площ от 1143 (хиляда сто четиридесет и три) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.42 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, четиридесет и две) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.  Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност БРУСО. Площ: 1415 (хиляда четиристотин и петнадесет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: 68134.4182.14.  Номер по предходен план: части от 052014 и 052015, квартал: 85, парцел III-14. Съседи: 68134.4182.45, 68134.4182.43, 68134.4291.4, 68134.4182.13, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.42 е образуван и е част от имоти, представляващи по документ за собственост: ИМОТ номер 052014 (нула, пет, две, нула, едно, четири) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3001 (три хиляди и един) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета и ИМОТ номер 052015 (нула, пет, две, нула, едно, пет) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3000 (три хиляди) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.42 е идентичен с УПИ ІІІ-14 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер четиринадесет/, кв. 85 /осемдесет и пет/, по плана на гр. София, вилна зона „Люлин”, одобрен с Решение №153, Протокол №37/28.03.2013г на СОС,  целият с площ от 1415 (хиляда четиристотин и петнадесет) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.43(шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, четиридесет и три) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност БРУСО. Площ: 1790 (хиляда седемстотин и деветдесет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: 68134.4182.15.  Номер по предходен план: части от 052014 и 052015, квартал: 85, парцел IV-15. Съседи: 68134.4182.42, 68134.4182.45, 68134.4182.44, 68134.4182.16, 68134.4291.4, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.43 е образуван и е част от имоти, представляващи по документ за собственост: ИМОТ номер 052014 (нула, пет, две, нула, едно, четири) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3001 (три хиляди и един) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета и ИМОТ номер 052015 (нула, пет, две, нула, едно, пет) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3000 (три хиляди) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.43 е идентичен с УПИ ІV-15/четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер петнадесет/, кв. 85 /осемдесет и пет/, по плана на гр. София, вилна зона „Люлин”, одобрен с Решение №153, Протокол №37/28.03.2013г на СОС, целият с площ от 1790 (хиляда седемстотин и деветдесет) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.44(шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, четиридесет и четири) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност БРУСО. Площ: 1015 (хиляда и петнадесет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: 68134.4182.15. Номер по предходен план: 052015-част, квартал: 85, парцел: V-15. Съседи: 68134.4182.45, 68134.4182.16, 68134.4182.43, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.44е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 052015 (нула, пет, две, нула, едно, пет) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3000 (три хиляди) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.44 е идентичен с УПИ V-15/пети, отреден за имот с планоснимачен номер петнадесет/, кв. 85 /осемдесет и пет/, по плана на гр. София, вилна зона „Люлин”, одобрен с Решение №153, Протокол №37/28.03.2013г на СОС, целият с площ от 1015 (хиляда и петнадесет) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.

и

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.45 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и две, точка, четиридесет и пет) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.  Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност БРУСО. Площ: 1099 (хиляда и деветдесет и девет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: Земеделска.  Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт. Категория на земята при неполивни условия: 9. Стар идентификатор: 68134.4182.10; 68134.4182.14.  Номер по предходен план: части от 052009, 052010, 052014, 052015. Съседи: 68134.4182.37, 68134.4182.36, 68134.4182.39, 68134.4183.185, 68134.4182.44, 68134.4182.41, 68134.4182.16, 68134.4182.43, 68134.4182.42, 68134.4182.40, 68134.4182.13, 68134.4182.32, 68134.4182.38, 68134.4182.5, 68134.4184.25, 68134.4182.8, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.45 е образуван и е част от имоти, представляващи по документ за собственост: ИМОТ номер 052009 (нула, пет, две, нула, нула, девет) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 1203 (хиляда двеста и три) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета; ИМОТ номер 052010 (нула, пет, две, нула, едно, нула) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3500 (три хиляди и петстотин) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета; ИМОТ номер 052014 (нула, пет, две, нула, едно, четири) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3001 (три хиляди и един) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета и ИМОТ номер 052015 (нула, пет, две, нула, едно, пет) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Брусо”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3000 (три хиляди) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.45, попада в нереализирана улица, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

 

Начална цена – 829 248 лв.

 

Срок на продажба: 30.09.2019г. – 30.10.2019г.

ИД 347/2018г.по описа на ЧСИ Мария Цачева, № 840

ДДС е включено в цената

Обявление