Паркоместа

Паркоместа Изпрати запитване
към БАКБ

Адрес: гр. София, ул. „Алдомировска“ № 144

Площ: 19 паркоместа с площ описана по - долу

Описание:

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини, кафе, гаражи и подземни гаражи – две нива със застроена площ от 717,10 /седемстотин и седемнадесет цяло и десет/ кв.м., изградена съгласно Разрешение за строеж № 57  от 06.02.2008г., издадено от Главния архитект на гр. София, Заповед РД-09-50-776 от 07.07.2009г. на гл. Архитект на СО и съгласно одобрен архитектурен проект от 17.01.2008г. от СО ДАГ и одобрена преработка към него от 23.06.2009г., приета в експлоатация с РП ДК-07-С-302/17.06.2010г. на РДНСК, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-1,18,19 /седми, отреден за имот с планоснимачни номера едно, осемнадесет, деветнадесет/ от квартал 233 /двеста тридесет и три/ по плана на гр. София, ул. Алдомировска № 144 /сто четиридесет и четири/, местността Пробив, бул. П.Славейков, с площ по документ за собственост от 788,80 /седемстотин осемдесет и осем цяло и осемдесет стотни/, при граници: УПИ VI-16,17, ул.Алдомировска, ул. Позитано и УПИ I-2,3,4, а именно:

 

  1. 16,14/737,61 /шестнадесет цяло и четиринадесет стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответстват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 9 /девет/, разположено на първи сутерен на сградата, на кота - 2.70 /минус две цяло и седемдесет стотни/ м., със застроена площ от 16,14 /шестнадесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, калкан, улица и паркомясто № 10, заедно с 2,190%  /две цяло сто и деветдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,272%  /нула цяло двеста седемдесет и две хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съгласно таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 11 794 лева ДДС не се дължи

  1. 21,73/737,61 /двадесет и едно цяло и седемдесет и три стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответстват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 15 /петнадесет/, разположено на първи сутерен на сградата, на кота - 2.70 /минус две цяло и седемдесет стотни/ м., с площ от 21.73 /двадесет и едно цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 14, улица, абонатно и паркомясто № 16, заедно с 2,950 %  /две цяло деветстотин и петдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,336%  /нула цяло триста тридесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съгласно таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 15 941  лева ДДС не се дължи

  1. 10,73/737,61 /десет цяло и седемдесет и три стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 21 /двадесет и едно/, разположено на първи сутерен на сградата, на кота - 2.70 /минус две цяло и седемдесет стотни/ м., с площ от 10.73 /десет цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 20, улица и паркомясто № 22, заедно с 1,450 %  /едно цяло четиристотин и петдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,181%  /нула цяло сто осемдесет и едно хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 7 212 лева ДДС не се дължи

  1. 11,29/737,61 /единадесет цяло и двадесет и девет стотони върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 22 /двадесет и две/, разположено на първи сутерен на сградата, на кота - 2.70 /минус две цяло и седемдесет стотни/ м., с площ от 11.29 /единадесет цяло и двадесет и девет стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 21, улица и калкан, заедно с 1,530 %  /едно цяло петстотин и тридесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,190 %  /нула цяло сто и деветдесет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 7 589 лева ДДС не се дължи

  1. 18,19/737,61 /осемнадесет цяло и деветнадесет стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 29 /двадесет и девет/, разположено на втори сутерен на сградата на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с площ от 18,19 /осемнадесет цяло и деветнадесет стотни/ кв.м. - при граници: маневрена улица, калкан, улица и паркомясто № 30, заедно с 2,470 %  /две цяло четиристотин и седемдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,306 %  /нула цяло триста и шест хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 12 225 лева ДДС не се дължи

  1.  19,39/737,61 /деветнадесет цяло и тридесет и девет стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 30 /тридесет/, разположено на втори сутерен на сградата на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с плош от 19,39 /деветнадесет цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м. при граници: маневрена улица, паркомясто № 29, улица и паркомясто № 31, заедно с 2,630 %  /две цяло шестстотин и тридесет/ хилядни върху сто идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,327 %  /нула цяло триста двадесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 14 192 лева ДДС не се дължи

  1. 21,50/737,61 /деветнадесет цяло и тридесет и девет стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 32 /тридесет и две/, разположено на втори сутерен на сградата на кота - 5.40 /минус пет пяло и четиридесет стотни/ м., с площ от 21,50 /двадесет и едно цяло и петдесет стотни/ кв.м., при граници маневрена улица, паркомясто № 31, улица и паркомясто № 33, заедно с 2,910 % /две цяло девестотин и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,362 %  /нула цяло триста шестдесет и две хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 15 745 лева ДДС не се дължи

  1. 20,80/737,61 /двадесет цяло и осемдесет стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 34 /тридесет и четири/, разположено на втори сутерен на сградата на кота - 5,40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с площ от 20,80 /двадесет цяло и четиридесет и осемдесет/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 33, улица и паркомясто № 35, заедно с 2,820 % /две цяло осемстотин и двадесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,350 %  /нула цяло триста и петдесет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 15 228 лева ДДС не се дължи

  1. 23,36/737,61 /двадесет и три цяло и тридесет и шест стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 36 /тридесет и шест/, разположено на втори сутерен на сградата, на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с площ от 23,36 /двадесет и три цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: паркомясто № 35, улица, маневрена улица и паркомясто № 37, заедно с 3,170 % /три цяло сто и седемдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,393 %  /нула цяло триста деветдесет и три хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 15 700 лева ДДС не се дължи

      10. 18,56/737,61 /осемнадесет цяло и петдесет и шест стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 38 /тридесет и осем, разположено на втори сутерен на сградата, на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с площ от 18,56 /осемнадесет цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м.. при граници: маневрена улица, паркомясто № 37, улица и паркомясто № 39, заедно с 2,520 % /две цяло петстотин и двадесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,313 %  /нула цяло триста и тринадесет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 13 543 лева ДДС не се дължи

      11. 15,10/737,61 /петнадесет цяло и десет стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 39 /тридесет и девет/, разположено, на втори сутерен на сградата, на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с площ от 15,10 /петнадесет цяло и десет стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 38, улица и паркомясто № 40, заедно с 2,050 % /две цяло и петдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,254 %  /нула цяло двеста петдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 11 016 лева ДДС не се дължи

      12. 16,58/737,61 /шестнадесет цяло петдесет и осем стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 40 /четиридесет, разположено на втори сутерен на сградата, на кота - 5.40 /минус пет ияло и четиридесет стотни/ м., с площ от 16,58 /шестнадесет цяло и петдесет и осем стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 39, улица и паркомясто № 41, заедно с 2,250 % /две цяло двеста и петдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,279 %  /нула цяло двеста седемдесет и девет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 12 183 лева ДДС не се дължи

      13.10,73/737,61 /десет цяло и седемдесет и три стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 41 /четиридесет и едно/, разположено на втори сутерен на сградата, на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с площ от 10,73 /десет цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 40, улица и паркомясто № 42, заедно с 1,450 % /едно цяло четиристотин и петдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,181 %  /нула цяло сто осемдесет и едно хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 7 212 лева ДДС  не се дължи

      14. 11,29/737,61 /единадесет цяло двадесет и девет стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 42 /четиридесет и две/, разположено на втори сутерен на сградата, на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/м., с плош от 11,29 /единадесет цяло и двадесет и девет стотни/ кв.м,. при граници: маневрена улица, паркомясто № 41, улица и калкан, заедно с 1,530 % /едно цяло петстотин и тридесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,190 %  /нула цяло сто и деветдесет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 7 589 лева ДДС не се дължи

      15. 11,96/737,61 /единадесет цяло деветдесет и шест стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 43 /четиридесет и три/, разположено на втори сутерен на сградата, на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с плош от 11,96 /единадесет цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м., при граници: рампа, паркомясто № 44, паркомясто № 45+46+47 и маневрена улица, заедно с 1,620 % /едно цяло шестстотин и двадесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,201 % /нула цяло двеста и едно хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 8 748 лева ДДС не се дължи

      16. 11,96/737,61 /единадесет цяло деветдесет и шест стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 44 /четиридесет и четири/, разположено на втори сутерен на сградата, на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с плош от 11.96 /единадесет цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м., при граници: паркомясто № 45+46+47, стълбище, склад, маневрена улица и паркомясто № 43, заедно с 1,620 % /едно цяло шестстотин и двадесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,201 % /нула цяло двеста и едно хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 8 748 лева ДДС не се дължи

      17. 52,71/737,61 /петдесет и две цяло и седемдесет и една стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 45+46+47 /четиридесет и пет + четиридесет и шест + четиридесет и седем/, разположено на втори сутерен на сградата на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с площ от 52,71 /петдесет и две цяло и седемдесет и едно стотни/ кв.м., при граници паркомясто № 48+49, рампа, паркомясто № 43, паркомясто № 44, стълбище и маневрена улица, заедно с 7,150 % /седем цяло сто и петдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,889 % /нула цяло осемстотин осемдесет и девет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 35 465лева ДДС не се дължи

      18. 24,30/737,61 /двадесет и четири цяло и тридесет стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 48+49 /четиридесет и осем + четиридесет и девет/, разположено на втори сутерен на сградата, на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с площ от 24,30 /двадесет и четири цяло и тридест стотни/ кв.м., при граници: паркомясто № 50+51, маневрена улица, паркомясто № 45+46+47 рампа, заедно с 3,290 % /три цяло двеста и деветдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,409 % /нула цяло четиристотин и девет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 16 574лева ДДС не се дължи

      19. 27,63/737,61 /двадесет и седем цяло и шестдесет и три стотни върху седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни/ идеални части от застроената площ на ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата - 737,61 (седемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., разположен на първи и втори сутерен на сградата на коти -2,70м. и -5,40м., отреден за паркоместа с номера от 1 (едно) до 51 (петдесет и едно) включително, които идеални части съответсват на ползването на ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО № 50+51 /петдесет + петдесет и едно/, разположено на втори сутерен на сградата, на кота - 5.40 /минус пет цяло и четиридесет стотни/ м., с площ от 27,63 /двадесет и седем цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м., при граници: калкан, маневрена улица, паркомясто № 48+49 и рампа, заедно с 3,750 % /три цяло седемстотин и петдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гражи и заедно с 0,465 % /нула цяло четиристотин шестдесет и пет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописаното УПИ, съглано таблица за площообразуване от 24.09.2010г., изготвена от лицензиран оценител.

      Началната цена 18 563лева ДДС не се дължи

 Срок на продажба: 09.08.2019г. – 09.09.2019г.

ИД 563/2018г. по описа на ЧСИ Мария Цачева, № 840

 

Обявление