Апартаменти и паркоместа

Апартаменти и паркоместа Изпрати запитване
към БАКБ

Адрес: гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас

 

Площ: 27 самостоятелни обекта, всеки с различна площ описана по-долу

 

Описание:

 

  1. /десет/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: външен зид, паркомясто № 9, паркомясто № 11, площадка за маневриране, с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, а съгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, м.Аклади, ВС "Свети Никола" 2, бл.Р, ет.0, гараж Р 10, с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ и прилежащи части 11.115 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.6, 81178.8.151.18.8, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18 с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

 

   НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 10 540 лв. /десет хиляди петстотин и четиридесет лева / ДДС не се дължи.

 

  1. АПАРТАМЕНТ № 29 /двадесет и девети/, с площ от 93.86 /деветдесет и три цяло и шест стотни/ кв.м., на втори етаж, състоящ се от: антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, две бани с тоалетна, две тераси, при граници на апартамента: от две страни външен зид, стълбищна клетка, коридор, апартамент № 28, апартамент № 13, отгоре-апартамент № 32 и отдолу-апартамент № 26 и обслужващо помещение № 5, с включени 1.726 % /едно цяло, седемстотин двадесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, разположен във вход С 2 /латинска буква С две/ на блок "С" /латинска буква С/ в жилищната сграда на жилищна група "Свети Никола 2", асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.4.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, четири, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, м.Аклади, ВС "Свети Никола" 2, бл.С, ет.2, ап.29, с предназначение на самостоятелният обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 84.00 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/ и прилежащи части 6.878 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.4.6, под обекта: 81178.8.151.4.3, 81178.8.151.4.4, над обекта: 81178.8.151.4.10, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 4 с идентификатор № 81178.8.151.4 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, четири/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

 

    НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 132 720 лв. /сто тридесет и две хиляди седемстотин и двадесет лева / ДДС не се дължи.

 

  1. /петдесети/, с площ от 92.60 /деветдесет и две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., на втори етаж, състоящ се от антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, две бани с тоалетна, две тераси, при граници на апартамента: външен зид: коридор, стълбищна клетка, апартамент № 38, апартамент № 49, отгоре: апартамент № 53 и отдолу- апартамент № 47 и обслужващо помещение № 11 на първи етаж,  с включени 1.543 % /едно цяло петстотин четиридесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, разположен във вход С 4 /латинска буква С четири/ на блок "С" /латинска буква С/ в жилищната сграда на жилищна група "Свети Никола 2", асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.5.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, пет, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, м.Аклади, ВС "Свети Никола" 2, бл.С, ет.2, ап.50, с предназначение на самостоятелният обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 84.00 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/ и прилежащи части 7.619 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.5.6, под обекта: 81178.8.151.5.3, 81178.8.151.5.4, над обекта: 81178.8.151.5.10, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 5 с идентификатор № 81178.8.151.5 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, пет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

 

  НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 140 000 лв. /сто и четиридесет хиляди лева / ДДС не се дължи.

 

  1. АПАРТАМЕНТ № 59 /петдесет и девети/, с площ от 93.21 /деветдесет и три цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., на втори етаж, състоящ се от антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, две бани с тоалетна, две тераси, при граници на апартамента: от две страни външен зид, коридор, стълбищна клетка, апартамент № 75, апартамент № 60, отгоре: апартамент № 62 и отдолу- апартамент № 57 и обслужващо помещение № 14, с включени 1.624 % /едно цяло шестстотин двадесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, разположен във вход С 5 /латинска буква С пет/ на блок "С" /латинска буква С/ в жилищната сграда на жилищна група ",Свети Никола 2", асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.6.5 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, шест, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, м.Аклади, ВС "Свети Никола" 2, бл.С, ет.2, ап.59, с предназначение на самостоятелният обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 85.00 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/ и прилежащи части 7.424 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.6.6, под обекта: 81178.8.151.6.2, 81178.8.151.6.1, над обекта: 81178.8.151.6.8, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 6 с идентификатор № 81178.8.151.6 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, шест/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 133 960 лв. /сто тридесет и три хиляди деветстотин и шестдесет лева / ДДС не се дължи.

 

  1. /три/ с площ от 43.19 /четиридесет и три цяло и деветнадесет стотни/ кв.м., на кота 0.00 /нула/ м., при граници: от две страни - външен зид, стълбищна клетка, коридор, обслужващо помещение № 2, отгоре – апартамент № 16, с включени 0.477 % /нула цяло, четиристотин седемдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, разположено във вход С 1 /латинска буква С едно/ на блок „С“ /латинска буква С/ в жилищна сграда на жилищна група „Свети Никола 2“, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.3.5 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, три, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, м.Аклади, ВС "Свети Никола" 2, бл.С, ет.1, ап.ОП-3, с предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 39.00 кв.м. /тридесет и девет квадратни метра/ и прилежащи части 3.939 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.3.18, под обекта: няма, над обекта: 81178.8.151.3.9, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 3 с идентификатор № 81178.8.151.3 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, три/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

 

  НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 56 520 лв. /петдесет и шест хиляди петстотин и двадесет лева / ДДС не се дължи. 

 

  1. /четири/ с площ от 39.87 /тридесет и девет цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м., на кота 0.00 /нула/ м., при граници: външен зид, стълбищна клетка, обслужващо помещение № 5, апартамент № 10, отгоре – апартамент № 13, с включени 0.440 % /нула цяло, четиристотин и четиридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, разположено във вход С 1 /латинска буква С едно/ на блок „С“ /латинска буква С/ в жилищна сграда на жилищна група „Свети Никола 2“, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.3.1 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, три, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, м.Аклади, ВС "Свети Никола" 2, бл.С, ет.1, ап.ОП-4, с предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 39.00 кв.м. /тридесет и девет квадратни метра/ и прилежащи части 3.876 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.3.2, под обекта: няма, над обекта: 81178.8.151.3.6, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 3 с идентификатор № 81178.8.151.3 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, три/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 58 200 лв. /петдесет и осем хиляди и двеста лева/ ДДС не се дължи.

 

  1. /девет/ с площ от 61.62 /шестдесет и едно цяло, шестдесет и две стотни/ кв.м., на кота 0.00 /нула/ м., при граници: от две страни - външен зид, коридор, обслужващо помещение № 6, № 7, № 8, апартамент № 36, отгоре – апартамент № 39, с включени 0.680 % /нула цяло, шестстотин и осемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, разположено във вход С 3 /латинска буква С три/ на блок "С" /латинска буква С/ в жилищна сграда на жилищна група "Свети Никола 2", асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.4.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, четири, точка, осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, м.Аклади, ВС "Свети Никола" 2, бл.С, ет.1, ап.ОП 9, с предназначение на самостоятелният обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 57.00 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части 6.493 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.4.1, 81178.8.151.4.14, 81178.8.151.4.15, 81178.8.151.4.2, 81178.8.151.4.17, под обекта: няма, над обекта: 81178.8.151.4.5, 81178.8.151.4.20, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 4 с идентификатор № 81178.8.151.4 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, четири/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 8800 лв. /осемдесет и две хиляди и осемстотин лева / ДДС не се дължи.

 

  1. /деветнадесет/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: външен зид, паркомясто № 18, паркомясто № 20, площадка за маневриране, с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.16 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, м.Аклади, ВС "Свети Никола" 2, бл. Р, ет.0, гараж 19, с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 21.84 кв.м. /двадесет и един квадратни метра и осемдесет и четири стотни/ и прилежащи части …….., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.15, 81178.8.151.18.17, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18 с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 10 548 лв. /десет хиляди петстотин четиридесет и осем лева/ ДДС не се дължи.

 

  1. ПАРКОМЯСТО № 33 /тридесет и три/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: обслужващо помещение 16, паркомясто № 32, паркомясто № 34, площадка за маневриране, с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.27 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: ….., с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ и прилежащи части 11.115 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.26, 81178.8.151.18.28, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18 с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 10 540 лв. /десет хиляди петстотин и четиридесет лева/ ДДС не се дължи. 

  1. ПАРКОМЯСТО № 37 /тридесет и седем/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: обслужващо помещение 17, паркомясто № 36, паркомясто № 38, площадка за маневриране, с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.31 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, ВС "Свети Никола" 2, бл. Р,  ет.0, гараж Р 37, с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ и прилежащи части 11.115 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.30, 81178.8.151.18.32, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18 с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

 

 НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на  8 440 лв. /осем хиляди четиристотин и четиридесет лева / ДДС не се дължи.

 

  11. ПАРКОМЯСТО № 39 /тридесет и девет/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: обслужващо помещение 18, паркомясто № 38, паркомясто № 40, площадка за маневриране, с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.33 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: …………….., с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ и прилежащи части 11.115 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.32, 81178.8.151.18.34, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18 с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно.

 

    НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на  10 540 лв. /десет хиляди петстотин и четиридесет лева / ДДС не се дължи.

 

    12. ПАРКОМЯСТО № 40 /четиридесет/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: обслужващо помещение 18, паркомясто № 39, паркомясто № 41, площадка за маневриране, с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.34 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, тридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: …., с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ и прилежащи части 11.115 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.33, 81178.8.151.18.35, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18 с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/

 

   НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на  8 440 лв. /осем хиляди четиристотин и четиридесет лева / ДДС не се дължи.

13. ПАРКОМЯСТО № 41 /четиридесет и едно/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: стълбищна клетка Ф 1, паркомясто № 40, паркомясто № 42, площадка за маневриране, с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.35 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, ет.0, с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ и прилежащи части 11.115 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.34, 81178.8.151.18.36, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18 с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 / осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на  10 420 лв. /десет хиляди четиристотин и двадесет лева / ДДС не се дължи. 

14. ПАРКОМЯСТО № 47 /четиридесет и седем/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: обслужващо помещение 20, паркомясто № 46, паркомясто № 48, площадка за маневриране, с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.41 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, четиридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес:……, с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ и прилежащи части 11.115 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.42, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18 с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/.

              

        НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на  10 420 лв. /десет хиляди четиристотин и двадесет лева / ДДС не се дължи.

15. ПАРКОМЯСТО № 53 /петдесет и четири/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: обслужващо помещение 22, паркомясто № 52, паркомясто № 54, площадка за маневриране, с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.47 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: ……., с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ и прилежащи части 11.115 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.46, 81178.8.151.18.48, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18 с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на  10 540 лв. /десет хиляди петстотин и четиридесет лева / ДДС не се дължи. 

16. АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/, находящ се на кота 0.00 /нула/ метра в секция С-1 /буква С едно/ в блок С /буква С/, със застроена площ от 105.98  кв.м. /сто и пет цяло и деветдесет и осем стотни/, състоящ се от: антре, дневна, трапезария и кухня, баня, две спални, тоалетна, две тераси, при граници: ап. 19, двор, калкан на секция С -2, двор и стълбищна клетка, заедно със съответните идеални части от общите части на блок "С", асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.6.6 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, шест, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.С 1, ет.1, ап. 18, с предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 106.00 кв.м. /сто и шест квадратни метра/ и прилежащи части 0.863 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.6.7, 81178.8.39.6.5, под обекта: няма, над обекта: 81178.8.39.6.16, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 6 с идентификатор № 81178.8.39.6 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, шест/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/ и ПАРКОМЯСТО № 22 /двадесет и две/, находящо се на кота - 3.20 /знак "минус", три цяло и двадесет стотни/ м., в секция А-2 /буква А две/ на блок А /буква А/, със застроена площ от 16.59 кв.м. /шестнадесет цяло и петдесет и девет стотни/, при граници: външен зид, паркомясто №2 1, паркомясто № 23 и маневрено поле, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.7.42 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем, точка, четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.А 2, ет.1, гараж 22, с предназначение на самостоятелният обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 17.00 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/ и прилежащи части 0.197 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.7.41, 81178.8.39.7.43, под обекта: 81178.8.39.7.82, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 7 с идентификатор № 81178.8.39.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на  148 840 лв. /сто четиридесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет лева / ДДС не се дължи. 

17. АПАРТАМЕНТ № 19/деветнадесет/, находящ се на кота 0.00 /нула/ метра в секция С-1 /буква С едно/ в блок С /буква С/, със застроена площ от 71.95 кв.м. /седемдесет и едно цяло и деветдесет и пет стотни/, състоящ се от: антре и кухня, дневна и трапезария, спалня, баня, тераса, при граници: двор, ап. 18, стълбищна клетка, коридор и ап.20, заедно със съответните идеални части от общите части на блок "С", асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.6.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, шест, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.С 1, ет.1, ап. 19, с предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 72.00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/ и прилежащи части 0.586 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.6.8, 81178.8.39.6.6, под обекта: няма, над обекта: 81178.8.39.6.17, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 6 с идентификатор № 81178.8.39.6 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, шест/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на  99 740 лв. /деветдесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет лева / ДДС не се дължи. 

18. АПАРТАМЕНТ № 21/двадесет и първи/, находящ се на кота 0.00 /нула/ метра в секция С-1 /буква С едно/ в блок С /буква С/, със застроена площ от 105.95 кв.м. /сто и пет цяло и деветдесет и пет стотни/, състоящ се от: антре, дневна, трапезария и кухня, две спални, две бани и две тераси, при граници: ап. 20, коридор и двор от две страни, заедно със съответните идеални части от общите части на блок "С", асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.6.9 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, шест, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.С 1, ет.1, ап. 21, с предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 106.00 кв.м. /сто и шест квадратни метра/ и прилежащи части 0.862 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.6.8, под обекта: няма, над обекта: 81178.8.39.6.19, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 6 с идентификатор № 81178.8.39.6 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, шест/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на  148 160 лв. /сто четиридесет и осем хиляди сто и шестдесет лева/ ДДС не се дължи. 

19. ПАРКОМЯСТО № 5 /пет/, находящо се на кота - 3.20 /знак "минус", три цяло и двадесет стотни/ м., в секция А-1 /буква А едно/ на блок А /буква А/ със застроена площ от 16.22 кв.м. /шестнадесет цяло и двадесет и две стотни/, при граници: външен зид, паркомясто № 4, паркомясто № 6 и маневрено поле, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.7.32 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем, точка, тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.А 1, ет.1, гараж 5, с предназначение на самостоятелният обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 16.00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/ и прилежащи части 0.203 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.7.31, 81178.8.39.7.33, под обекта: 81178.8.39.7.81, над обекта: 81178.8.39.7.7, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 7 с идентификатор № 81178.8.39.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на  8 320 лв. /осем хиляди триста и двадесет лева/ ДДС не се дължи. 

20. ПАРКОМЯСТО № 17 /седемнадесет/, находящо се на кота - 3.20 /знак "минус", три цяло и двадесет стотни) м., в секция А-2 /буква А две/ на блок А /буква А/, със застроена площ от 16.59 кв.м. /шестнадесет цяло и петдесет и девет стотни/, при граници: от две страни- външен зид, паркомясто № 18 и маневрено поле, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.7.37 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем, точка, тридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.А 2, ет.1, гараж 17, с предназначение на самостоятелният обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 17.00 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/ и прилежащи части 0.197 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.7.36, 81178.8.39.7.38, под обекта: 81178.8.39.7.81, 81178.8.39.7.82, над обекта: 81178.8.39.7.8, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 7 с идентификатор № 81178.8.39.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 10 560 лв. /десет хиляди петстотин и шестдесет лева/ ДДС не се дължи. 

21. ПАРКОМЯСТО № 19 /деветнадесет/, находящо се на кота - 3.20 /знак "минус", три цяло и двадесет стотни/ м., в секция А-2 /буква А две/ на блок А /буква А/, със застроена площ от 16.59 кв.м. /шестнадесет цяло и петдесет и девет стотни/, при граници: външен зид, паркомясто № 18, паркомясто № 20 и маневрено поле, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.7.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем, точка, тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.А 2, ет.1, гараж 19, с предназначение на самостоятелният обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 17.00 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/ и прилежащи части 0.197 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.7.38, 81178.8.39.7.40, под обекта: 81178.8.39.7.82, над обекта: 81178.8.39.7.8, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 7 с идентификатор № 81178.8.39.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 8 320 лв. /осем хиляди триста и двадесет лева/ ДДС не се дължи. 

22. ПАРКОМЯСТО № 34 /тридесет и четири/, находящо се на кота - 3.20 /знак "минус", три цяло и двадесет стотни/ м., в секция А-2 /буква А две/ на блок А /буква А/, със застроена площ от 16.58 /шестнадесет цяло и петдесет и осем стотни/ кв. м., при граници: апартамент № 11, паркомясто № 33, маневрено поле и външен зид,асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.7.64 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем, точка, шестдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.А 2, ет.1, гараж 34, с предназначение на самостоятелният обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 17.00 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/ и прилежащи части 0.197 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.7.65, 81178.8.39.7.3, 81178.8.39.7.63, под обекта: 81178.8.39.7.80, над обекта: 81178.8.39.7.9, 81178.8.39.7.10, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 7 с идентификатор № 81178.8.39.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 8 320 лв. /осем хиляди триста и двадесет лева/ ДДС не се дължи. 

23. ПАРКОМЯСТО № 37 /тридесет и седем/, находящо се на кота - 3.20 /знак "минус", три цяло и двадесет стотни/ м., в секция А-3 /буква А три/ на блок А /буква А/, със застроена площ от 17.06 кв.м. /седемнадесет цяло и седем стотни/, при граници: външен зид, паркомясто № 36, паркомясто № 38 и маневрено поле, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.7.48 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем, точка, четиридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.А 3, ет.1, гараж 37, с предназначение на самостоятелният обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 17.00 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/ и прилежащи части 0.200 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.7.47, 81178.8.39.7.49, под обекта: няма, над обекта: 81178.8.39.7.10, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 7 с идентификатор № 81178.8.39.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 10 820 лв. /десет хиляди осемстотин и двадесет лева/ ДДС не се дължи. 

24. ПАРКОМЯСТО № 44 /четиридесет и четири/, находящо се на кота - 3.20 /знак "минус", три цяло и двадесет стотни/ м., в секция А-3 /буква А три/ на блок А /буква А/ със застроена площ от 17.06 кв.м. /седемнадесет цяло и петдесет и шест стотни/, при граници: външен зид, апартамент № 12, паркомясто № 45 и маневрено поле, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.7.63 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем, точка, шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.А 3, ет.1, гараж 44, с предназначение на самостоятелният обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 17.00 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/ и прилежащи части 0.200 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.7.64, 81178.8.39.7.3, 81178.8.39.7.62,  под обекта: няма, над обекта: 81178.8.39.7.10, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 7 с идентификатор № 81178.8.39.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 10 820 лв. /десет хиляди осемстотин и двадесет лева/ ДДС не се дължи. 

25. ПАРКОМЯСТО № 48 /четиридесет и осем/, находящо се на кота - 3.20 /знак "минус", три цяло и двадесет стотни/ м., в секция А-3 /буква А три/ на блок А /буква А/ със застроена площ от 17.06 кв.м. /седемнадесет цяло и петдесет и шест стотни/, при граници: апартамент № 12, паркомясто № 47, паркомясто № 49 и маневрено поле, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.7.59 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем, точка, петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.А 3, ет.1, гараж 48, с предназначение на самостоятелният обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 17.00 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/ и прилежащи части 0.200 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.7.60, 81178.8.39.7.58, под обекта: няма, над обекта: 81178.8.39.7.11, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 7 с идентификатор № 81178.8.39.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 10 820 лв. /десет хиляди осемстотин и двадесет лева/ ДДС не се дължи. 

26. ПАРКОМЯСТО № 13 /тринадесет/, находящо се на кота - 3.20 /знак "минус", три цяло и двадесет стотни/ м., в секция А-1 /буква А едно/ на блок А /буква А/ със застроена площ от 16.22 кв.м. /шестнадесет цяло и двадесет и две стотни/, при граници: апартамент № 9, паркомясто № 12, паркомясто № 14 и маневрено поле, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ:1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.7.76 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем, точка, седемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.А 1, ет.1, гараж 13, с предназначение на самостоятелният обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 16.00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/ и прилежащи части 0.203 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.7.77, 81178.8.39.7.75, под обекта: 81178.8.39.7.80, над обекта: 81178.8.39.7.6, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 7 с идентификатор № 81178.8.39.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 8 320 лв. /осем хиляди триста и двадесет лева/ ДДС не се дължи. 

27. ПАРКОМЯСТО № 9 /девет/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: външен зид, паркомясто № 8, паркомясто № 10, площадка за маневриране, с с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.6 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: гр.Черноморец, м.Аклади, ВС "Свети Никола" 2, ет.0, гараж Р 9, с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ и прилежащи части 11.115 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.5, 81178.8.151.18.7, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 10 420 лв. /десет хиляди четиристотин и двадесет лева/ ДДС не се дължи. 

28. ПАРКОМЯСТО № 23 /двадесет и три/ с площ от 21.84 /двадесет и едно цяло, осемдесет и четири стотни/ кв.м., находящо се на кота – 3.00 /минус три/ м., при граници: външен зид, паркомясто № 22, паркомясто № 24, площадка за маневриране, с включени 1.852 % /едно цяло, осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж за покрития паркинг, асъгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.151.18.20 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-853/30.06.2008г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес: ….., с предназначение на самостоятелният обект – Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ и прилежащи части 11.115 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.151.18.19, 81178.8.151.18.21, под обекта: няма, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 18 с идентификатор № 81178.8.151.18 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно, точка, осемнадесет/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.151 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, сто петдесет и едно/. 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 10 540 лв. /десет хиляди петстотин и четиридесет лева/ ДДС не се дължи.

  

Срок на продажба: 25.09.2019г. – 25.10.2019г.

 

ИД 965/2018г. по описа на ЧСИ Ивелина Божилова, № 800

 

ДДС не се дължи