Магазини, офиси и паркоместа, гр.Пловдив

ЧСИ Людмила Мурджанова, рег. № 819 на КЧСИ, район на действие ОС – Пловдив, е насрочил по ИД № 20228190400105 публична продан /първа по ред/ от 30.05.2022 г. до 30.06.2022 г. на следните недвижими имоти, собственост на „Доринт Билдингс“ ООД, а именно:

ОБЕКТИ  от ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И МАГАЗИНИ, с адм.адрес гр. Пловдив бул. Дунав 196А , състояща се от пет жилищни нива, сутерен с подземен гараж, приземен етаж с магазини, офис етаж и тавански етаж, с обща разгъната застроена площ на сградата от 6 308 /шест хиляди триста и осем/ кв.м., която сграда е изградена на  основание Разрешение за строеж № 97/06.03.2008 година, издадено от Гл. архитект на гр. Пловдив, и въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-81/26.04.2010г. в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ V-360 /пети, отреден за имот с планоснимачен номер триста и шестдесет/ - за общ. и жилищно строителство, от кв. 1 /първи/ по плана на гр. Пловдив, северно от Панаирната палата, целият с площ от 1 579 /хиляда петстотин седемдесет и девет/ кв.м. съгласно Скица № 4274/02.06.2006 г., издадена от Община Пловдив, район „Северен” и презаверена на 24.03.2008 г., а съгласно документи за собственост – с площ от 1 674 /хиляда шестстотин седемдесет и четири/ кв.м., при граници съгласно горепосочената скица: улица, имот с пл. № 362, имот с пл. № 879 и УПИ VІ-360 – за общ. и жил. строителство, представляващи:

1.СОС  с идентификатор 56784.507.9560.1.72  по КККР  на гр. Пловдив общ. Пловдив, обл. Пловдив , с адм.адрес гр. Пловдив бул. Дунав 196А, ет.1, обект 1 , който СОС е разположен в сграда № 1, изградена в ПИ с идентификатор 56784.507.9560 с предназначение на обекта : за търговска дейност , със застроена площ от 620,50 кв.м. /612.50кв.м. по схема от 08,07,2014г./ , брой нива: на обекта: 1, при съседи на обекта:на същия етаж: 56784.507.9560.1.73 и 56784.507.9560.1.74; под обекта:56784.507.9560.1.75;надобекта:56784.507.9560.1.61;56784.507.9560.1.62;56784.507.9560.1.63;56784.507.9560.1.64;56784.507.9560.1.67;56784.507.9560.1.68;56784.507.9560.1.69; 56784.507.9560.1.70; 56784.507.9560.1.71; 56784.507.9560.1.59; 56784.507.9560.1.60,стар идентификатор: няма, прилежащи части 9,377% от общите части на сградата, представляващ МАГАЗИН № 1 /едно/, разположен на партера на гореописаната сграда, на кота ±0,00 /нула/м., със застроена площ от 612,50

Начална цена на имота 1 324 800.00 лева с ДДС.

2.СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.61  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 4, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 72.85 кв.м., прилежащи части: 1.143% от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж- № 56784.507.9560.1.62, № 56784.507.9560.1.60, под обекта- № 56784.507.9560.1.72, над обекта- № 56784.507.9560.1.4, № 56784.507.9560.1.5, № 56784.507.9560.1.3, стар идентификатор няма;

Начална цена на имота -  126 144.00 лева с ДДС.

3.СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.62  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 4А, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 60.20 кв.м., прилежащи части: 0.945% от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж- № 56784.507.9560.1.63, № 56784.507.9560.1.61, под обекта- № 56784.507.9560.1.73, № 56784.507.9560.1.72, над обекта- № 56784.507.9560.1.6, № 56784.507.9560.1.5, № 56784.507.9560.1.4, стар идентификатор няма;

Начална цена на имота  -   103 680.00 лева с ДДС

Забележка: Към момента СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.61 и СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.62 са функционално обединени в ОФИС № 4 /четири/.

4. СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.63  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 5, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 52.40 кв.м., прилежащи части: 0.770% от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж- № 56784.507.9560.1.64, № 56784.507.9560.1.62, под обекта- № 56784.507.9560.1.73, № 56784.507.9560.1.72, над обекта- № 56784.507.9560.1.6, № 56784.507.9560.1.5, стар идентификатор няма;

Начална цена на имота  -  89 856.00 лева с ДДС

5.СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.64 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 5А, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 61.67 кв.м., прилежащи части: 0.907% от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж- № 56784.507.9560.1.65, № 56784.507.9560.1.63, под обекта- № 56784.507.9560.1.74, № 56784.507.9560.1.72, № 56784.507.9560.1.73, над обекта- № 56784.507.9560.1.6, № 56784.507.9560.1.7, стар идентификатор няма;

Начална цена на имота   -  107 136.00 лева с ДДС

Забележка: Към момента СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.63 и СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.64  са функционално обединени в ОФИС № 5 /пет/.

6.СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.65 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 6, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 45.48 кв.м., прилежащи части: 0.701% от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж: № 56784.507.9560.1.66, № 56784.507.9560.1.64, под обекта- № 56784.507.9560.1.74, № 56784.507.9560.1.73, над обекта- № 56784.507.9560.1.7, стар идентификатор няма;

Начална цена на имота   -  78 624.00 лева с ДДС.

7.СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.66 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 6А, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 57.35 кв.м., прилежащи части: 0.884% от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж- № 56784.507.9560.1.65, № 56784.507.9560.1.67, под обекта- № 56784.507.9560.1.74, над обекта- № 56784.507.9560.1.7, стар идентификатор няма;

Начална цена на имота -    98 496.00 лева с ДДС.

Забележка: Към момента СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.65 и СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.66са функционално обединени в ОФИС № 6 /шест/.

8.СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.67 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 7, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 57.00 кв.м., прилежащи части: 0.860% от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж- № 56784.507.9560.1.66, № 56784.507.9560.1.68, под обекта- № 56784.507.9560.1.74, № 56784.507.9560.1.72, над обекта- № 56784.507.9560.1.7, № 56784.507.9560.1.8, № 56784.507.9560.1.9, стар идентификатор няма;

Начална цена на имота  - 109 440.00 лева с ДДС.

9.СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.68 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 7А, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 33.20 кв.м., прилежащи части: 0.501 % от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж- № 56784.507.9560.1.67, № 56784.507.9560.1.69, под обекта- № 56784.507.9560.1.72, над обекта- № 56784.507.9560.1.10, № 56784.507.9560.1.9, стар идентификатор няма;

Начална цена на имота  -  57 024.00 лева с ДДС

Забележка: Към момента СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.67 и СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.68 са функционално обединени в ОФИС № 7 /седем/.

10.СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.69 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 9, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 63.68 кв.м., прилежащи части: 0.956 % от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж- № 56784.507.9560.1.68, № 56784.507.9560.1.70, под обекта- № 56784.507.9560.1.72, над обекта- № 56784.507.9560.1.10, № 56784.507.9560.1.11, стар идентификатор няма;

Начална цена на имота  - 110 592.00 лева с ДДС.

11.СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.70 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 9А, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 81.90 кв.м., прилежащи части: 1.235 % от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж- № 56784.507.9560.1.69, под обекта- № 56784.507.9560.1.72, над обекта- № 56784.507.9560.1.11, № 56784.507.9560.1.10, стар идентификатор няма;

Начална цена на имота   - 141 600.00 лева с ДДС

Забележка: Към момента СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.69 и СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.70 са функционално обединени в ОФИС № 9 /девет/.

12.СОС  с идентификатор № 56784.507.9560.1.71 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Дунав № 196а, ет.2, обект 8, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.507.9560, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 74.90 кв.м., прилежащи части: 1.130 % от общ.ч. на сградата, ниво 1, съседни СОС: на същия етаж- няма, под обекта- № 56784.507.9560.1.72, над обекта- № 56784.507.9560.1.11, № 56784.507.9560.1.57, стар идентификатор няма.

Начална цена на имота   -  129 408.00 лева с ДДС

13.ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА в идеални части от ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ на сградата, представляващ СОС с ИДЕНТИФИКАТОР 56784.507.9560.1.75 по КККР,одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК,последно изменение със заповед КД-14-16-1391/03.11.2009г. на Началника  на СГКК Пловдив, който СОС се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.9560, с предназначение: гараж в сграда , брой нива на обекта: 1; с площ 1330 кв.м., ниво : 1 , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта:

56784.507.9560.1.72;.1.73;.1.74 , заедно с припадащите се идеалните части от общите части на горепосочената сграда и от правото на строеж върху посочения поземлен имот, с адм.адрес гр. Пловдив бул. Дунав 196А, ет.-1,  представляващи:

ПАРКОМЯСТО № 6 /шест/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 17,44 /седемнадесет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., при граници: улица, паркомясто № 5, маневрена улица и паркомясто № 7, заедно със съответните 0,210 % идеални части от общите части на сградата.

Начална цена  -  25 440.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 14 /четиринадесет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 16,77 /шестнадесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м., при граници: външен зид, паркомясто № 13, от две страни – маневрена улица, заедно със съответните 0,202 % идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   -  24 192.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 18 /осемнадесет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 11,00 /единадесет/ кв.м., при граници: от две страни – маневрена улица, асансьор, общо помещение, паркомясто № 19 и склад № 8, заедно със съответните 0,133 %  идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   -  15 840.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 20 /двадесет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 14,80 /четиринадесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м., при граници: от две страни – маневрена улица, асансьор, коридор, стълбище и паркомясто № 21, заедно със съответните 0,179 %   идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   -  21 312.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 21 /двадесет и едно/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 16,00 /шестнадесет/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 20, коридор, стълбище и паркомясто № 22, заедно със съответните 0,193 %   идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   -  23 040.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 31 /тридесет и едно/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 14,45 /четиринадесет цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 29, паркомясто № 32 и паркомясто № 33, заедно със съответните 0,174 %   идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   - 20 832.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 32 /тридесет и две/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 15,40 /петнадесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници: външен зид, паркомясто № 30, паркомясто № 31 и паркомясто № 34, заедно със съответните 0,186 %    идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   -  20 832.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 33 /тридесет и три/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 13,10 /тринадесет цяло и десет стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 31, паркомясто № 34 и паркомясто № 35, заедно със съответните 0,158 %    идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   -  18 912.00 лева с ДДС

ПАРКОМЯСТО № 34 /тридесет и четири/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 13,40 /тринадесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници: външен зид, паркомясто № 32, паркомясто № 33 и паркомясто № 36, заедно със съответните 0,162 %    идеални части от общите части на сградата;

Начална цена -   18 912.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 35 /тридесет и пет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 13,10 /тринадесет цяло и десет стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 33, паркомясто № 36 и паркомясто № 37, заедно със съответните 0,158 %    идеални части от общите части на сградата;

Начална цена  -   18 912.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 36 /тридесет и шест/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 13,10 /тринадесет цяло и десет стотни/ кв.м., при граници: външен зид, паркомясто № 34, паркомясто № 35 и паркомясто № 38, заедно със съответните  0,158 %   идеални части от общите части на сградата;

Начална цена  -  18 912.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 37 /тридесет и седем/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 18,60 /осемнадесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 35, паркомясто № 38 и паркомясто № 39, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;

Начална цена  -   26 784.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 38 /тридесет и осем/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 18,60 /осемнадесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., при граници: външен зид, паркомясто № 36, паркомясто № 37 и паркомясто № 40, заедно със съответните 0,224 %    идеални части от общите части на сградата;

Начална цена  -  26 784.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 39 /тридесет и девет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 15,93 /петнадесет цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 37, паркомясто № 40 и паркомясто № 41, заедно със съответните 0,192 %    идеални части от общите части на сградата;

Начална цена  -  23 040.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 40 /четиридесет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 15,93 /петнадесет цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м., при граници: външен зид, паркомясто № 38, паркомясто № 39 и паркомясто № 42, заедно със съответните 0,192 %    идеални части от общите части на сградата;

Начална цена - 23 040.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 41 /четиридесет и едно/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 19,40 /деветнадесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 39, паркомясто № 42 и паркомясто № 43, заедно със съответните 0,234 %     идеални части от общите части на сградата;

Начална цена  -  27 840.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 42 /четиридесет и две/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 19,40 /деветнадесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници: външен зид, паркомясто № 40, паркомясто № 41 и паркомясто № 44, заедно със съответните 0,234 %      идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   - 27 840.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 43 /четиридесет и три/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 16,00 /шестнадесет/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 41, паркомясто № 44 и паркомясто № 45, заедно със съответните 0,193 %  идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   - 23 040.00 лева с ДДС

ПАРКОМЯСТО № 44 /четиридесет и четири/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 16,00 /шестнадесет/ кв.м., при граници: външен зид, паркомясто № 42, паркомясто № 43 и паркомясто № 46, заедно със съответните 0,193 %   идеални части от общите части на сградата;

Начална цена  - 23 040.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 49 /четиридесет и девет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 14,92 /четиринадесет цяло и деветдесет и две стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, паркомясто № 47, паркомясто № 50 и паркомясто № 51, заедно със съответните 0,180 %    идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   - 21 600.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 50 /петдесет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 14,50 /четиринадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., при граници: външен зид, паркомясто № 48, паркомясто № 49, паркомясто № 51 и паркомясто № 52, заедно със съответните 0,175 %     идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   - 20 160.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 51 /петдесет и едно/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 21,70 /двадесет и едно цяло и седемдесет стотни/ кв.м., при граници: маневрена улица, външен зид, паркомясто № 52, паркомясто № 50 и паркомясто № 49, заедно със съответните 0,262 %      идеални части от общите части на сградата;

Начална цена   - 31 296.00 лева с ДДС.

ПАРКОМЯСТО № 52 /петдесет и две/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 21,70 /двадесет и едно цяло и седемдесет стотни/ кв.м., при граници: от две страни – външен зид, паркомясто № 50 и паркомясто № 51, заедно със съответните0,262 %       идеални части от общите части на сградата;

Начална цена    - 31 296.00 лева с ДДС.

Дни за оглед на имотите – всеки понеделник, сряда и петък от 9:30 ч. до 10:30 ч. през времетраенето на публичната продан.

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началните цени за обявените имоти се внася предварително до 30.06.2022 г. по сметка на:

ЧСИ Людмила Мурджанова

БАКБ АД

IBAN: BG50 BGUS 9160 1004 3864 01

BIC: BGUS BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД 20228190400105 по описа на ЧСИ Людмила Мурджанова.

Наддавателните предложения с квитанция за внесен задатък в запечатан плик се подават в регистратурата на РС – Пловдив.

На 01.07.2022 г. в 13:00 ч., в присъствието на явилите се наддавачи, в сградата на РС – гр. Пловдив, съдебният изпълнител съставя протокол и обявява купувача.