Магазини, Овча купел 2, гр.София

27072.00 лв.

ЧСИ Мария Цачева с рег. № 840 на КЧСИ, район на действие – СГС, е насрочила по ИД № 20168400400857 публична продан /втора по ред/ в Софийски районен съд от 13.05.2022 г. до 13.06.2022 г., на следните недвижими имоти, собственост на длъжника „Фина 5” ООД, а именно:

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”,  бул. „Президент Линкълн” № 107 /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две секции – високо жилищно тяло с два входа- „А” и „Б” и ниско магазинно тяло, с обща разгъната застроена площ от 8 713.60 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж № 139/ 27.02.2006 година и Разрешение за строеж № 16/10.03.2009 година, издадени от Гл. архитект на гр. София и в съответствие с инвестиционен проект, одобрен на 17.02.2006 година от ДАГ - град София и преработка на арх.проект, съгл.Заповед №РД-09-50-1027/25.06.2010г, приета в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1176/27.10.2011г, издадено от ДНСК, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-318 от кв. 3 по плана на гр. София,, м. ж.к. „Овча Купел-2”, целият с площ от 1553 кв.м, при граници по скица: улица, УПИ І-317, улица, УПИ ІХ-320 за КОО и УПИ VІІ-320, който УПИ ІІ-318, одобрен с Решение №237 от 16.04.2009г, по Протокол №38, т.31 на СОС е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-865 от кв. 3 по плана на гр. София, местност „ж.к. Овча купел - 2”, целият с площ от 1 553 кв.м., при граници на имота по скица: улица, УПИ VІІ – за ЖС, КОО и пазар УПИ IX – за ЖС и КОО, улица и УПИ І - 869, което УПИ е нанесено в КК на София с идентификатор № 68134.4333.318, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед КД-14-22-314/21.04.2012г на Началник на СГКК София. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, Площ: 1549 кв.м Трайно предназначение: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 318, квартал: 3, парцел ІІ. Съси: 68134.4300.635; 68134.4333.2923; 68134.4333.2923; 68134.4333.320; 68134.4333.355; 68134.4333.317, които имоти представляват:

1. МАГАЗИН № 11, находящ се на І-ви етаж, с обща застроена площ от 65.88 кв. м., в която площ е включена площта на терасата от 28.56 кв. м., състоящ се от търговско помещение и тераса, заедно с 1.62% идеални части от общите части на сградата и заедно с 1.09% идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата; нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор  68134.4333.318.1.8, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, ет.1, обект М-11. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 65,88 кв.м. Прилежащи части:... Ниво: 1.

Начална цена – 91 440 лв. ДДС не се дължи

2. МАГАЗИН № 14, находящ се на І-ви етаж, със застроена площ от 65.88 кв.м., в която площ е включена площта на терасата от 28.56 кв. м., състоящ се от търговско помещение и тераса, заедно с 1.62% идеални части от общите части на сградата и заедно с 1.09% идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата; нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор  68134.4333.318.1.2, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51 / 15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, ет.1, обект М-14. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 65,88 кв.м. Прилежащи части:... Ниво: 1.

Начална цена – 91 440 лв. ДДС не се дължи

3. МАГАЗИН № 15, находящ се на І-ви етаж на описаната по-горе сграда, със застроена площ от 25.66 кв.м., състоящ се от търговско помещение, заедно с 0.63% идеални части от общите части на сградата и заедно с 0.42% идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата; нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор  68134.4333.318.1.34, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51 / 15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107,  ет.1, обект: М-15. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 25,66 кв.м. Прилежащи части: 0,63 % от общите части на сградата и 0,42 % от правото на строеж. Ниво: 1.

Начална цена – 37 440 лв. ДДС не се дължи

4. МАГАЗИН № 16, находящ се на І-ви етаж, със застроена площ от 17.45 кв.м., състоящ се от търговско помещение, заедно с 0.43% идеални части от общите части на сградата и заедно с 0.29% идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата; нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор  68134.4333.318.1.35, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51 / 15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, ет.1, обект М-16. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 17,45 кв.м. Прилежащи части:... Ниво: 1.

Начална цена – 27 072 лв. ДДС не се дължи

5. МАГАЗИН № 17, находящ се на І-ви етаж на описаната по-горе сграда, със застроена площ от 22.84 кв.м., състоящ се от търговско помещение, заедно с 0.56% идеални части от общите части на сградата и заедно с 0.38% идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата; нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор  68134.4333.318.1.39, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51 / 15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, ет.1, обект: М-17. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 22,84 кв.м. Прилежащи части: 0,56 % от общите части на сградата и 0,38 % от правото на строеж. Ниво: 1.

Начална цена – 33 480.00 лв. ДДС не се дължи

6. МАГАЗИН № 18, находящ се на І-ви етаж на описаната по-горе сграда, със застроена площ от 21.86 кв.м., състоящ се от търговско помещение, заедно с 0.54% идеални части от общите части на сградата и заедно с 0.36% идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата; нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор  68134.4333.318.1.38, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51 / 15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, ет.1, обект: М-18. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 21,86 кв.м. Прилежащи части: 0,54 % от общите части на сградата и 0,36 % от правото на строеж. Ниво: 1.

Начална цена – 32 040 лв. ДДС не се дължи

7. МАГАЗИН № 19, находящ се на І-ви етаж на описаната по-горе сграда, със застроена площ от 21.16 кв.м., състоящ се от търговско помещение, заедно с 0.52% идеални части от общите части на сградата и заедно с 0.35% идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата; нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4333.318.1.37, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51 / 15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107,  ет.1, обект: М-19. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 21,16 кв.м. Прилежащи части: 0,52 % от общите части на сградата и 0,35 % от правото на строеж. Ниво: 1.

Начална цена – 30 960 лв. ДДС не се дължи

8. МАГАЗИН № 20, находящ се на І-ви етаж на описаната по-горе сграда, със застроена площ от 25.66 кв.м., състоящ се от търговско помещение, заедно с 0.63% идеални части от общите части на сградата и заедно с 0.42% идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата. нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор  68134.4333.318.1.36, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51 / 15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107,  ет.1, обект: М-20. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 25,66 кв.м. Прилежащи части: 0,63 % от общите части на сградата и 0,42 % от правото на строеж. Ниво: 1.

Начална цена – 37 440 лв. ДДС не се дължи

9. КАФЕ – СЛАДКАРНИЦА, находяща се на І-ви етаж, със застроена площ от 125.46 кв.м., в която площ е включена площта на терасата от 38.85 кв. м., състоящ се от търговско помещение, складово помещение и тераса, заедно с 3,09% идеални части от общите части на сградата и заедно с 2.07% идеални части от описания по-горе УПИ ІІ-318, в който е построена сградата; нанесен в КК на гр.София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор  68134.4333.318.1.40, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51 / 15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча купел, бул. Президент Линкълн № 107, ет.1, обект Сладкарница. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.318. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 125,46 кв.м. Прилежащи части:... Ниво: 1.

Начална цена – 162 720 лв. ДДС не се дължи

Всички желаещи да участват в проданта на описаните недвижими имоти могат да преглеждат имотите на адрес: гр. София, район Овча Купел, бул. „Президент Линкълн“ № 107.

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началната цена на обявените имоти се внася предварително до 13.06.2022 г. по сметка на:

ЧСИ Мария Цачева

При Българо Американска Кредитна Банка АД

IBAN: BG36 BGUS 9160 1002 4807 00

BIC: BGUS BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД 857/2016 г. по описа на ЧСИ Мария Цачева

Наддавателните предложения в запечатан плик се подават в канцеларията на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III” № 54.

На 14.06.2022 г. в присъствието на явилите се наддавачи частният съдебен изпълнител отваря наддавателните предложения съставя протокол и обявява купувача в сградата на СРС.