Офис, гр.Пловдив, Кършияка

95425.20 лв.

ЧСИ Людмила Мурджанова рег. № 819 на КСЧИ, с район на действие ОС Пловдив е насрочила по ИД № 20148190400037 г. публична продан /втора по ред/ в РС – Пловдив от 30.05.2022 г. до 30.06.2022 г. на следният недвижим имот, собственост на Петър Георгиев Беширов и Елена Александровна Беширова:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1158.1.10 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД- 18-48/03,06,2009г. на ИД на АГКК, с последно изменение , засягащо имота , съгласно Заповед № КД -14-16-1520/ 19,07,2010г. на Началника на СГКК гр. Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Белград” 21, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, построена в ПИ с идентификатор 56784.506.1158, с предназначение на обекта: за офис, брой нива – две, с площ на първо ниво от 33,53кв.м. , при съседи: на същия етаж-няма; под обекта-няма; над обекта-няма , и с площ на второто ниво от 36,69 кв.м., , при съседи: на същия етаж-56784.506.1158.1.11 и 56784.506.1158.1.9; под обекта - няма; над обекта 56784.506.1158.1.2, ведно с прилежащите за обекта части- склад, както и 7,139 процента идеални части от сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, който самостоятелен обект по документи за собственост представлява Офис, състоящ се от две нива , свързани помежду си с вътрешно стълбище, а именно: на първо ниво Офис- склад в избения етаж на сградата, на кота -2,50 м с площ от 30,50 кв.м., при граници на това ниво: изба, изба, абонатна и външен зид на сградата и на второ ниво –офис –приемна на приземния етаж на сградата а кота +0,00м. с площ от 33,70 кв.м. при граници на това ниво съгл. архитектурен проект : гараж, работна стая със санитарен възел и външен зид на сградата , ведно с припадащите се за офиса идеални части от общите части на сградата , построена на осн. одобрени на 22,09,1993г и разрешение за строеж № 21/ 27,12,1996г. изд. от гл. спец. На ТСУ при Община Пловдив – 6-то кметство , въведена в експлоатация съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 47/30,08,2010г. изд. от   Гл.архитект при община Пловдив р-н Северен , в УПИ с площ от 505 кв.м. , съставляващ УПИ XII-1920 отреден за имот с пл.номер 1920 в кв. 639 –нов по регул. план на Пета гр. част на гр.Пловдив, при граници на УПИ съгл. документ за собственост : ул. Белград, Иван Димитров, насл. на Иван Бонев, насл. на Ан Андреев и Коста Кичев.

Начална цена – 95 425.20 лв.

Дни за оглед на имота – всеки понеделник, сряда и петък от 09.30 до 10.30 през времетраенето на проданта по местонахождение на имотите.

Преглед на книжата – в кантората на ЧСИ 819 – гр. Пловдив, ул.“Фредерик Жолио Кюри“ 18, ет.1, всеки присъствен ден до 17.00 часа.

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началната цена за обявения имот се внася предварително до 30.06.2022 г. по сметка на:

ЧСИ Людмила Мурджанова

„Българо – Американска кредитна банка“ АД

IBAN: IBAN BG50 BGUS 9160 1004 3864 01

BIC: BGUS BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД 37/2014 г. по описа на ЧСИ Людмила Мурджанова

Наддавателните предложения в запечатан плик се подават в сградата на РС Пловдив.

Обявяването на купувач ще се извърши на 01.07.2022 г. в 14:00 часа в сградата на Районен съд Пловдив, в присъствието на явилите се наддавачи.