ПИ, гр.Разлог

ЧСИ Борис Велинов с рег. № 890 на КЧСИ, район на действие – ОС Благоевград, е насрочил по ИД № 20208900401115 публична продан /втора по ред/ в РС - Разлог от 20.06.2022 г. до 20.07.2022 г., на следният недвижим имот, собственост на „Юнивърс 1“ ООД, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.175.3 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, сто седемдесет и пет, точка, три/по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006г., на Изпълнителния директор на АГКК, селият с площ от 5185.00 /пет хиляди сто осемдесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61813.175.2, 61813.384.802, 61813.175.5 и 61813.177.507, а по доказателствен акт представляващ поземлен имот със стар идентификатор № 175003 в кв. 0 по плана на гр. Разлог, ведно с всички подобрения и приращения върху имота;

Начална цена – 180 576 лв. ДДС не се дължи

Дни за оглед на имота – всеки ден през времетраенето на публичната продан или след предварителна уговорка с ЧСИ по местонахождение на имота.

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началната цена на обявеният имот се внася предварително до 20.07.2022 г. по сметка на:

ЧСИ Борис Велинов

"ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД

IBAN: BG39 BPBI 7925 1061 3294 03

BIC: BPBI BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД 1115/2020 г. по описа на ЧСИ Борис Велинов.

Наддавателните предложения в запечатан плик се подават в канцеларията на Районен съд, гр. Разлог.

На 21.07.2022 г. с начален час 15.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи частният съдебен изпълнител отваря наддавателните предложения съставя протокол и обявява купувача в сградата на Районен съд, гр. Разлог.