ПИ с административно складова база

175680.00 лв.

ЧСИ Самуил Митков Пеев, рег. № 874 на КЧСИ, район на действие – ОС – гр. Хасково, е насрочил по ИД № 20218740400831 публична продан /втора/ в РС – Свиленград от 16.05.2022 г. до 16.06.2022 г. на следният недвижим имот, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II, за „Вторични суровини“, в квартал 171 по кадастрален и регулационен план на град Любимец, обл. Хасково, одобрен със Заповед № 443/06.12.1991г., с административен адрес на имота: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 94, с площ от 6 231 кв.м., ведно с построената в имота АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с площ от 410 кв.м., съгласно акт за собственост, при граници и съседи: от две страни улици, УПИ I – за ОП „Гориво и строителни материали“, и при съседи по скица: от три страни – улици, УПИ III – цех за фуражи, УПИ III – общ. и заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота.

Собственост на „Евро Болкан Консултинг” ООД

Начална цена – 175 680 лв. ДДС се дължи допълнително

Дни за оглед на имота – от понеделник до петък от 08.00 до 17.00 часа през времетраенето на проданта, при пазача на имота Георги Христов на адрес: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ № 94

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началната цена за обявеният имот се внася предварително до 16.06.2022 г. по сметка на:

ЧСИ Самуил Пеев

При „Алианц България” АД

IBAN: BG25 BUIN 9561 5100 0419 06

BIC: BUIN BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД 831/2021 по описа на ЧСИ Самуил Пеев

Наддавателните предложения в запечатан плик се подават в канцеларията на РС – гр. Свиленград.

На 17.06.2022 г. в 10.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи съдия изпълнител съставя протокол и обявява купувача в сградата на РС – гр. Свиленград.