Пицария, гр.София

469350.00 лв.

ЧСИ Мария Цачева с рег. № 840 на КЧСИ, район на действие – СГС, е насрочила по ИД № 20208400400529 публична продан /първа по ред/ в Софийски районен съд от 07.06.2022 г. до 07.07.2022 г., на следният недвижим имот, собственост на длъжника Емил Иванов Митрев и Ирена Добрева Митрева, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.207.91.1.154 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, двеста и седем, точка, деветдесет и едно, точка, едно, точка, сто петдесет и четири), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени сус Заповед РД-18-50/20.06.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 09.10.2017г. Адрес на имота: гр. София, район Красно село, ж.к. „Красно село”, бл. 195, вх.А, ет. 1. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор № 68134.207.91.1, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.207.91. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 106,53 кв.м. Прилежащи части: ид.ч. от общ.ч. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.207.91.1.162, 68134.207.91.1.153. Под обекта: няма. Над обекта: 68134.207.91.1.63, 68134.207.91.1.62, 68134.207.91.1.33, 68134.207.91.1.61. Стар идентификатор: няма, който самостоятеле обект по документ за собственост с вх.рег.№195414/05.11.2002г, представлява: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – СЛАДКАРНИЦА И СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА, находящ се в гр. София, СО, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, ул. „Хубча”, бл. 195 (сто деветдесет и пет), целият със застроена площ от 106,53 (сто и шест цяло и петдесет и три стотни) кв.м., при съседи: североизток – магазин (клуб на СДС), югозапад – магазин за мебели, северозапад – дворно място, югоизток – ул. „Хубча”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и с правото на строеж върху мястото, находящо се в кв. № 312 (триста и дванадесет) от действащия ЗРП на местност „Красно село-Плавателен канал” , по плана на гр. София. За обекта е издаден Акт за узаконяване №4/03.02.2003г., на главния архитект на СО район „Красно село”. 

            ЗАЕДНО със:

            Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.207.91.1.162 ( шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, двеста и седем, точка, деветдесет и едно, точка, едно, точка, сто шестдесет и две), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени сус Заповед РД-18-50/20.06.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 11.10.2017г. Адрес на имота: гр. София, район Красно село, ж.к. „Красно село”, бл. 195, ет. -1, обект 1. Самостоятелният обект се намира на етаж -1 в сграда с идентификатор № 68134.207.91.1, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.207.91. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 2. Посочена в документа площ: 42,80 кв.м. Прилежащи части: ид.ч. от общ.ч. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма. Под обекта: няма. Над обекта: 68134.207.91.1.155. Ниво: 2. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.207.91.1.155, 68134.207.91.1.154. Под обекта: няма. Над обекта: 68134.207.91.1.63. Стар идентификатор: няма, представляващ: МАГАЗИН №1 (едно), находящ се в тр.София, ж.к. „Красно село”, ул. „Хубча”, бл.195, на партерния етаж, със застроена площ от 42,80 (четиридесет и две цяло и осемдесет десети) кв.м, състоящ се от търговска зала, санитарен възел с тоалетна, вход за мазе и мазе, при съседи: ул. „Хубча”, магазин №2 (две), ул. „Княгиня Клементина”, сладкарница „Албена”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строежвърху урегулирания поземлен имот, върху който е построен блока, съставляващ по скица парцел ІІІ-1341 (трети за имот с планоснимачен номер хиляда триста четиридесет и едно), в квартал 312 (триста и дванадесет)по плана на гр. София, местността „Красно село – плавателен канал”, утвърден със Заповед №236/09.06.1978г на СОНС.

            ЗАЕДНО със:

            ДВИЖИМИ ВЕЩИ, представляващи РЕСТОРАНТЬОРСКО ОБОРУДВАНЕ и находящи се в двата обекта на ул. „Хубча” бл. 195

 Описаните имоти са функционално обединени и работят като един общ търговски обект: ПИЦАРИЯ „РАГАЦИ”. Заведението е работещо и напълно оборудвано. Пред него се ползва тротоарно право около 10 кв.м, като е обособена външна тераса, затворена с прозрачен ветроупорен винил и монтирана тента.           

 Начална цена – 469 350 лв. ДДС не се дължи

 Всички желаещи да участват в проданта на описаният недвижим имот могат да преглеждат имота на адрес: гр. София, район Красно село, ул. „Хубча“ бл. 195, след предварителна заявка в офиса на ЧСИ. 

 Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началната цена на обявеният имот се внася предварително до 07.07.2022 г. по сметка на:

 ЧСИ Мария Цачева

При Българо Американска Кредитна Банка АД

IBAN: BG36 BGUS 9160 1002 4807 00

BIC: BGUS BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД 529/2020 г. по описа на ЧСИ Мария Цачева

 Наддавателните предложения в запечатан плик се подават в канцеларията на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III” №54.

На 08.07.2022 г. в присъствието на явилите се наддавачи частният съдебен изпълнител отваря наддавателните предложения съставя протокол и обявява купувача в сградата на СРС.