Документарни инкаса

Описание: Документарното инкасо представлява изпращане на документи от банката на продавача до банката на купувача, като документите се предоставят на купувача срещу извършване на плащане или акцептиране, освен ако в условията на документарното инкасо не е упоменато друго. Документарното инкасо се използва основно при външнотърговски сделки при наличие на голямо доверие между страните по сделката. Банката оказва професионални и консултантски услуги за клиентите си във връзка с документарните инкаса.

Валута: лева, евро, щатски долари

Такси и комисиони: Съгласно Тарифата на банката 

Документи