Електронни пари

Срок: 2 години

Валута: EUR, USD

Минимална сума: 1000 валутни единици

Предимства:  Електронните пари могат да се използват от клиента свободно за разплащания в страната и в чужбина. Паричните средства, срещу които банката издава електронни пари, не представляват влог. Тези средства са максимално защитени по Закона за платежните услуги и платежните системи, тъй като:

  • БАКБ ги отчита в сметка със специално предназначение, отделно от средствата на клиенти, които не са държатели на електронни пари, както и от собствените си средства;
  • Банката няма право да използва тези средства за обичайната си дейност;
  • Банката превежда, депозира и съхранява предоставените от клиента парични средства по своя банкова сметка в друга банка с добра репутация и висок рейтинг.

Държатели на електронни пари: физически лица, юридически лица (с изключение на финансови институции) и ЕТ.

Покупка: Към датата на закупуване на електронни пари от клиента, банката сключва с него договор и му издава сертификат с уникален номер.

Олихвяване: Електронните пари не се олихвяват.

Довнасяне на суми: Довнасяне на суми е възможно по всяко време в размер до 80 % от размера на нови постъпващи средства от съответния клиент на БАКБ.

На падежа: Клиентът има право на датата на изтичане на срока на договора и до 1 година след това да иска обратно изкупуване на пълния размер на притежаваните от него електронни пари, без да дължи такса за обратно изкупуване.

Обратно изкупуване на електронни пари: Клиентът може по всяко време от срока на договора да иска пълно или частично обратно изкупуване на притежаваните от него електронни пари, включително и чрез нареждане за платежна операция с тях. Искането може да бъде депозирано във всеки от офисите на банката, както и чрез съобщение – свободен текст, изпратено чрез BACB Plus.

Такси: Съгласно Тарифата на БАКБ.

Къде и как може да се купят: Електронните пари могат да бъдат издавани и обратно изкупувани по номинална стойност във всеки офис на банката

Документи