Бонус програма Cashback

Имате кредитна карта MasterCard Business, издадена от БАКБ? Вече участвате в бонус програмата на БАКБ.

Колкото повече плащате със своята карта, толкова повече пари като cashback получавате от банката обратно по картата си. Всяко плащане на ПОС терминал за стока или услуга в магазин или в Интернет акумулира сума, която Ви носи приход.

На всеки три месеца (отчетни периода) банката начислява 0.5% от цялата акумулирана сума и заверява Вашата кредитна карта. Важно условие за това е през трите отчетни периода да сте направили общо плащания на ПОС терминал в размер - не по-малко от 1500 лева.

Следете месечното си извлечение по карта, за да получавате информация каква сума сте акумулирали до момента. В случай че сте събрали минималната сума за три месеца, банката ще Ви информира и относно датата, до която ще получите бонуса от 0.5% не само върху минимумалната, а върху цялата натрупана сума. Допълнителната карта също акумулира сума за бонусиране със своите плащания на ПОС и в Интернет в цял свят.

Сумата на получения бонус се отразява на всеки три месеца в месечното извлечение по кредитната Ви карта MasterCard Business и можете да я ползвате с картата си при следващи покупки.

Валидни са всички плащания в страната и в чужбина.

Тегленията и преводите в брой, захранване на сметка или карта, залаганията, хазартните игри, сумите, внесени над кредитния лимит, транзакциите от типа reversal и creditrefund не участват в акумулиране на сумата за бонусиране.

Документи