Международна револвираща кредитна карта MasterCard Business със залог на финансов актив

MasterCard Business Credit Card от БАКБ оптимизира ежедневните фирмени дейности, като Ви дава възможност да вложите повече време и енергия в растежа и развитието на своя бизнес. С нея ползвате и следните предимства:

  • 50 дни гратисен период за безлихвено ползване на картата при погасяване на цялото задължение;
  • Възможност за издаване на допълнителни кредитни карти MasterCard Business Credit Card на определени от Вас служители и/или партньори, като Вие определяте индивидуалните транзакционни лимити на всяка карта;
  • С MasterCard Business Credit Card от БАКБ, служителите на Вашата компания и Вие самите можете бързо и лесно да правите онлайн плащания, да пазарувате плащайки на ПОС терминали навсякъде по света, да теглите пари от всеки банкомат в България и чужбина, да извършвате резервации онлайн, да ползвате рент-а-кар;
  • Имате възможност да контролирате в реално време направените разходи с всяка издадена бизнес карта, от всяка точка на света, седем дни в седмицата –през Виртуалната банка BACB Plus;
  • БЕЗ такса за издаване;
  • БЕЗ такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата;
  • БЕЗ такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина;
  • БЕЗ такса за плащания в интернет;
  • Възможност за SMS известяване при всяка авторизация;
  • По Ваше желание можете да получите безплатно кредитната си карта по куриер, на посочен от Вас адрес, или в офис на банката;
  • Можете да получите ПИН кода и паролата си за сигурни плащания чрез SMS на своя мобилен телефон, което гарантира още по-висока сигурност;
  • С MasterCard Business от БАКБ можете да се възползвате от Priceless Cities - глобалната платформа на Mastercard, която Ви предлага неповторими преживявания, привилегирован достъп до специални събития и атрактивни оферти при пазаруване в над 40 града, включително Рим, Ню Йорк, Париж, Лондон, Мюнхен и Дубай. Информацията, валидна за България, е достъпна тук, а повече за самата програма можете да прочетете в частта FAQ .

Какво получавате

Удобство, сигурност, комфорт

Предимства

 • Без такса за издаване;
 • Без такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата;
 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина;
 • Без такса за плащания в интернет.

За кого е подходяща

Тази карта е подходяща за всяко търговско дружество или едноличен търговец, както и за всички земеделски производители, които са регистрирани по съответния ред.

Валути

Лева, Евро, Щатски долари

Валидност

Три години 

Параметри

 • Размер на кредитния лимит: от 500 до 100 000 лв.;
 • До 50 дни гратисен период за безлихвено ползване на картата при погасяване на цялото задължение;
 • Възможност за абониране за SMS известия при всяка авторизация;
 • Безплатни автоматично генерирани напомнящи SMS-и за дължими суми;
 • 24-часово обслужване от картовия център на Борика-Банксервиз;
 • Възможност за ползване на собствени средства над отпуснатия кредитен лимит.

Необходими документи

 • Искане за издаване на кредитна карта на фирми – по образец;
 • Копия от документ за самоличност на кредитоискателя/залогодателя;
 • Удостоверение по чл. 87 за кредитоискателя;
 • Документи, свързани с обезпечението:
 • Депозит на юридическо лице:
  a)Договор за депозит от БАКБ, Договор за залог на депозит (Върху договора за депозит се учредява особен залог в ЦРОЗ).
  б) Депозит на физическо лице: Договор за депозит от БАКБ, Договор за залог на депозит (Договорът за депозит се заверява нотариално).
 • Актуално състояние – разпечатва се от Търговски регистър;
 • Удостоверение от ОС за липса на подадени молби за несъстоятелност;
 • Декларация за икономическа свързаност – по образец;
 • Декларация за кредитна и междуфирмена задлъжнялост – по образец.

По-сигурни разплащания в интернет с MasterCard ID Check

БАКБ АД предоставя на всички MasterCard картодържатели услугата за сигурни плащания в интернет чрез двуфакторния модел за автентикация. Той представлява комбинация от динамична и статична парола, които се въвеждат от картодържателя за потвърждение на платежни операции с банкова карта в Интернет. Динамичната парола представлява еднократен уникален 6-цифрен код, генериран от  Борика АД и предоставян на картодържателя чрез изпращане на безплатен SMS на посочен от него мобилен телефонен номер. Статичната парола се създава лично от картодържателя на осигурен от Борика АД уеб портал и се използва съвместно с динамична парола за потвърждаване на картови транзакции при интернет търговци, участващи в програмите MasterCard ID Check.

За смяна на Статична паролата, последвайте линка.

Погасяване на задължения по кредитни карти: 

Всеки клиент на БАКБ може да погаси задължението по кредитната си карта, възползвайки се от някоя от следните възможности:

 • Автоматично погасяване на минималната погасителна вноска или на цялата дължима сума от сметка в БАКБ (директен дебит)

  БАКБ предлага автоматично погасяване на задълженията по кредитна карта, като клиентът сам избира в Искането за издаване на картата дали да се погасява минималната погасителна вноска (МПВ) или цялото задължение, отбелязани в месечното извлечение, на определената за погасяване дата. Клиентът може да се абонира за услугата и допълнително.
  Автоматичното погасяване се инициира всеки месец на 5-о число, или на следващия работен ден, ако 5-и е почивен ден, като системата търси и съответно погасява разликата между дължимите суми, посочени в извлечението и вече погасените такива между 15-о число на предишния месец и 5-о число на текущия месец.
 • Чрез Виртуална банка BACBPlus

  Погасяване на задълженията по кредитна карта може да се осъществява през BACBPlus чрез:
  - Бутон „Захранване на карта“ в меню „Кредитна карта“ в BACBPlus. Клиентът има възможност за избор на МПВ, цялото задължение или друга сума;
  - Превод от сметка на клиента в БАКБ на сума по избор чрез попълване на платежно нареждане. За улеснение, клиентът може да въведе шаблон, който впоследствие само да актуализира.

  Клиентите могат да извършват транзакции във Виртуалната банка BACBPlus 24/7, като операциите се осчетоводяват в рамките на работното време на банката или в първия работен ден след това.
 • Превод от дебитна карта на банкомат

  БАКБ предлага възможност за погасяване на задълженията по кредитна карта чрез превод от дебитна карта на всеки банкомат в страната, включен в системата на Борика-Банксервиз. По този начин клиентите имат възможност да превеждат суми от своята разплащателна сметка с дебитна карта в БАКБ по кредитната си карта в банката.

  От началния екран се избират последователно следните:
        „Други услуги“;
        “BPay”;
        „Код на търговец“ – въвежда се 11000 (това е кодът на БАКБ);
        „Идентификационен номер“ – въвежда се целият номер на картата- получател;
         Сума – въвежда се сумата на вноската;
         Клиентът потвърждава плащането;
         На екрана на банкомата се извежда информация за резултата от плащането (успешно/ неуспешно);
         Разпечатва се разписка с данни за транзакцията.

  Тази услуга предоставя на клиентите удобство и независимост да погасяват задължението по кредитната си карта по всяко време, в цялата страна. БАКБ осчетоводява операциите в първия работен ден след това, съгласно вътрешните си правила за обработка на транзакциите.
 • Превод от друга банкаПогасяването на задължения по кредитна карта в БАКБ може да се извърши и с превод от друга банка. Клиентът трябва да преведе до датата на падежа МПВ или цялото задължение по сметката към кредитната карта. Средствата за погасяване трябва да са постъпили до 5-о число на месеца, или на следващия работен ден, ако 5-и е почивен ден.

Полезна информация

Ако Вашата карта бъде изгубена или открадната, моля, позвънете незабавно за блокиране на картата на един от следните телефони, достъпни 24 часа в денонощието:  +359 2 9702600 ; +359 2 8705149

24-часовата телефонна линия на Център за обслужване на клиенти на БОРИКА  е достъпна целогодишно!

Документи