Кредитиране на корпоративни клиенти

БАКБ АД предлага пълната гама от продукти и услуги, насочени към корпоративни клиенти.

Банката предлага на своите корпоративни клиенти кредитиране в лева и чуждестранна валута:

  • Кредити за оборотни средства – за покупки на суровини, материали, стоки или друга текуща дейност на фирмите, под формата на стандартен кредит за оборотни средства, кредитна линия, револвираща кредитна линия и овърдрафт;
  • Инвестиционни кредити – за закупуване на недвижими имоти, строително-ремонтни работи, машини, съоръжения и др.;
  • Сконтов кредит срещу вземания;
  • Банкови гаранции и/или лимити за издаване на банкови гаранции;
  • Поемане/гарантиране на кредитно/менителнично задължение на издател юридическо лице или едноличен търговец;
  • Револвиращи кредитни карти за юридически лица;
  • Акредитиви и/или лимити за издаване на акредитиви.

БАКБ АД предлага подкрепа на бизнеса на корпоративни клиенти чрез продукти и услуги, съобразени със специфичните нужди на всеки бизнес профил. В условията на съвременната динамична бизнес среда и завишен риск, клиентите все повече се нуждаят от финансов партньор, който предлага стабилност, коректност и задълбочени професионални решения. Основна цел на банката е взаимноизгодното сътрудничество за изграждане на дългосрочни бизнес отношения с компании от всички отрасли на икономиката