Инвестиционен кредит "Бизнес конкурент"

Вие искате да повишите конкурентоспособността на Вашия бизнес?
Искате да усъвършенствате и повишите качеството на предлаганите от Вас продукти?
Да повишите производствените си мощности, като същевременно намалите производствените си разходи?

Цел на кредита: Закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

Самоучастие: минимум 25% от договорната цена без ДДС.

Кредитополучатели: Предназначен за юридически лица, еднолични търговци, лица, упражняващи свободни професии и частни земеделски производители.

Валута: лева, евро

Размер:

  • Минимален размер: 30 000 лв. (равностойността във валута).
  • Максимален размер до 500 000 лв. (равностойността във валута).

Срок на кредита: до 48 месеца.

Гратисен период: до 6 месеца.

Лихвен процент: LEONIA Plus / EURIBOR + надбавка, в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяване: На месечни анюитетни, намаляващи вноски по главницата или съгласно индивидуален погасителен план, съобразен с реалните парични потоци на кредитоискателя.

Обезпечение:

  • Ипотека върху недвижим имот, залог на оборудването предмет на финансиране, застраховани в полза на банкатa;
  • При обезпечение залог на депозит, сумата на кредита следва да е не по-голяма от 95% (от размера на депозита);
  • При необходимост може да бъде изискано допълнително обезпечение или поръчители.

Такси и комисиони: съгласно Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица на БАКБ АД.

Документи