Инвестиционен кредит "Бизнес растеж"

Искате да разширите бизнеса си като закупите собствено помещение?
Искате да подобрите материалната база на Вашия бизнес?
Искате да намалите разходите си за поддръжка?
Искате да създадете по-ефективни условия за работа?

Цел на кредита: Покупка, строеж или ремонт на бизнес/производствени помещения.

Самоучастие: 25% от стойността на инвестицията без ДДС.

Кредитополучатели: Предназначен за юридически лица, еднолични търговци, лица, упражняващи свободни професии и частни земеделски производители.

Валута: лева, евро

Размер:

  • Минимален размер: 50 000 лв. (равностойността във валута).
  • Максимален размер до 750 000 лв. (равностойността във валута).

Срок на кредита: до 84 месеца.

Гратисен период: до 9 месеца.

Лихвен процент: LEONIA Plus / EURIBOR + надбавка, в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяване: На месечни анюитетни, намаляващи вноски по главницата или съгласно индивидуален погасителен план, съобразен с реалните парични потоци на кредитоискателя.

Обезпечение:

  • Ипотека върху недвижим имот, включително правото на строеж и/или земя, застрахован в полза на банката;
  • При обезпечение залог на депозит, сумата на кредита следва да е не по-голяма от 95% от размера на депозита;
  • При необходимост може да бъде изискано допълнително обезпечение или поръчители.

Такси и комисиони: съгласно Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица на БАКБ АД.

Документи