Оборотен кредит "Бизнес потенциал"

Имате успешен бизнес, доказал се във времето, и идеи за бъдещото му развитие?
Имате нужда от по-голяма гъвкавост и свобода?
Искате да усвоявате без разходо-оправдателни документи?

Цел на кредита: Покриване на краткосрочни нужди от оборотни средства.

Кредитополучатели: Предназначен за юридически лица, еднолични търговци, лица, упражняващи свободни професии и частни земеделски производители.

Валута: лева; евро

Размер: До 20% от общите приходи от продажби за предходната данъчна година, но не повече от 750 000 лв.

Минимален размер: 30 000 лв.

Срок на кредита: до 60 месеца с преразглеждане до всеки 12 месеца.

Лихвен процент: LEONIA Plus/ EURIBOR + надбавка, в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяване: С всички постъпления по разплащателна сметка.

Обезпечение:

  • Ипотека върху недвижим имот, застрахован в полза на банката;
  • При обезпечение залог на депозит, сумата на кредита следва да е не по-голяма от 95% от размера на депозита;
  • При необходимост може да бъде изискано допълнително обезпечение или поръчители;

Такси и комисиони: съгласно Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица на БАКБ АД.

Документи