Набирателна сметка

Описание: Сметката се използва за набиране на капитал за учредяване на търговско дружество. Внесеният капитал се блокира до представяне на регистрацията на дружеството в Търговския регистър.

Валута: лева

Откриване: На гишетата на банката, след представяне на следните документи:

  • Учредителен акт или Протокол за учредяване;
  • Декларация за действителните собственици на капитала;
  • Устав или Дружествен договор;
  • Копия на документи за самоличност на представляващите лица, пълномощниците (ако има такива)и действителните собственици на капитала;
  • Нотариално заверено пълномощно, ако сметката се открива от пълномощник.

Олихвяване: Сметката е безлихвена

Документи