Пакети за микро, малък и среден бизнес

 • Спестете до 70% от разходите си
 • Без такса при откриване на сметка
 • По–висок лимит при теглене и вноска на каса
 • По–ниска такса при вноска на каса
 • По-висока доходност по средствата по разплащателната сметка - до 0,40%
 • При предплащане на годишен абонамент клиентът ползва отстъпка в размер на 1 месечна такса
 • Безплатно включване във Виртуална банка
 • Безплатен SMS при използване на E-TAN /осчетоводяване на операция през ВБ/
 • Безплатно издаване на фирмена дебитна карта Visa Business Debit
 • Получавате отстъпка от таксата за разглеждане на документи при кандидатстване за МП / МСП кредит
БАКБ Старт

за Микро предприятия / Земеделски производители;

 • До 5 междубанкови превода месечно без такса
 • Неограничен брой вноски на каса
          - до 4 000 лв. - 2 лв. над 4 000 лв. - 0.20%
          - до 2 000 евро - 1 евро над 2 000 евро - 0.25%
 • Неограничен брой тегления на каса
         - до 3 000 лв. - 3 лв. над 3 000 лв. - 0.40%
         - до 1 500 евро - 1.50 евро над 2 500 евро - 0.50%
 • РИНГС Виртуална Банка - съгласно Тарифата на Банката
БАКБ Стандарт

Малки предприятия / Производствени фирма

 • До 10 междубанкови превода месечно без такса
 • Неограничен брой вноски на каса
         - до 5 000 лв.- 2 лв. над 5 000 лв.- 0.20%
         - до 2 500 евро - 1 евро над 2 500 евро - 0.25%
 • Неограничен брой тегления на каса
         - до 3 500 лв. - 3 лв. над 3 500 лв. - 0.40%
         - до 2 000 евро - 1.50 евро над 2 000 евро - 0.50%
 • РИНГС Виртуална Банка - 9 лв. 
БАКБ Потенциал

Дружества с търговска дейност на едро/ Производствена фирма

 • До 15 междубанкови превода месечно без такса;
 • Неограничен брой вноски на каса
         - до 6 000 лв.- 2 лв. над  6 000 лв.- 0.20%
         - до 3 000 евро - 1 евро над 3 000 евро - 0.25%
 • Неограничен брой тегления на каса
         - до 4 000 лв. - 3 лв. над 4 000 лв. - 0.40%
         - до 2 500 евро - 1.50 евро над 2 500 евро - 0.50%
 • РИНГС Виртуална Банка - 8 лв
БАКБ Транзакт
 • Входящи валутни преводи: за първите 5 бр. в рамките на календарен месец - без такса;
 • Преводи през Виртуална банка:
         - вътрешнобанков левов превод – без такса;
         - междубанков левов превод през БИСЕРА - за първите 25 бр. в рамките на календарен месец - без такса; 
         - междубанков изходящ валутен превод – за първите 5 бр. в рамките на календарен месец - без такса за вальор 2 дни и вальор следващ работен за преводи в евро към банки от ЕИП.
 • Файл за масово плащане:
        - Файл за масово плащане (ФМП), нареден чрез Виртуална банка или на електронен носител, съдържащ само вътрешно-банкови преводи и преводи през БИСЕРА – 1 файла месечно без такса за плащанията;
        - Ако ФМП съдържа превод през РИНГС, всички преводи в него се таксуват съгласно Тарифата на Банката;
 • Вноски на каса – съгласно Тарифата на Банката; 
 • Тегления на каса – съгласно Тарифата на Банката