Пакети за микро, малък и среден бизнес

 • Спестете до 60%от разходите си
 • Без такса при откриване на сметка
 • По–висок лимит при теглене и вноска на каса
 • По–ниска такса при вноска на каса
 • По-висока доходност по средствата по разплащателната сметка - до 0,40%
 • При предплащане на годишен абонамент клиентът ползва отстъпка в размер на 1 месечна такса
 • Безплатно включване във Виртуална банка
 • Безплатен SMS при използване на E-TAN /осчетоводяване на операция през ВБ/
 • Безплатно издаване на фирмена дебитна карта Visa Business Debit
 • Получавате отстъпка от таксата за разглеждане на документи при кандидатстване за МП / МСП кредит
БАКБ Старт

за Микро предприятия / Земеделски производители;

 • До 5 междубанкови превода месечно без такса
 • Неограничен брой вноски на каса
          - до 6,000 лв. - 1 лв. над 6,000 лв. - 0.2%
          - до 3,000 евро - 0.50 евро над 3,000 евро - 0.2%
 • Неограничен брой тегления на каса
         - до 3,000 лв. - 1 лв. над 3,000 лв. - 0.4%
         - до 2,000 евро - 0.50 евро над 2,000 евро - 0.45%
 • РИНГС Виртуална Банка - 9 лв.
БАКБ Стандарт

Малки предприятия / Производствени фирма

 • До 10 междубанкови превода месечно без такса
 • Неограничен брой вноски на каса
         - до 8,000 лв.- 1 лв. над 8,000 лв.- 0.2%
         - до 4,000 евро - 0.50 евро над 4,000 евро - 0.2%
 • Неограничен брой тегления на каса
         - до 5,000 лв. - 1 лв. над 5,000 лв. - 0.4%
         - до 3,000 евро - 0.50 евро над 3,000 евро - 0.45%
 • РИНГС Виртуална Банка - 8 лв. 
БАКБ Потенциал

Дружества с търговска дейност на едро/ Производствена фирма

 • До 15 междубанкови превода месечно без такса;
 • Неограничен брой вноски на каса
         - до 10,000 лв.- 1 лв. над 10,000 лв.- 0.2%
         - до 5,000 евро - 0.50 евро над 5,000 евро - 0.2%
 • Неограничен брой тегления на каса
         - до 7,000 лв. - 1 лв. над 7,000 лв. - 0.4%
         - до 4,000 евро - 0.50 евро над 4,000 евро - 0.45%
 • РИНГС Виртуална Банка - 7 лв
БАКБ Транзакт
 • Входящи валутни преводи: за първите 10 бр. в рамките на календарен месец - без такса;
 • Преводи през Виртуална банка:
         - вътрешнобанков левов превод – без такса;
         - междубанков левов превод през БИСЕРА - за първите 50 бр. в рамките на календарен месец - без такса; 
         - междубанков левов превод през РИНГС - за първите 10 бр. в рамките на календарен месец - без такса
         - междубанков изходящ валутен превод – за първите 10 бр. в рамките на календарен месец - без такса за вальор 2 дни и вальор следващ работен за преводи в евро към банки от ЕИП.
 • Файл за масово плащане:
        - Файл за масово плащане (ФМП), нареден чрез Виртуална банка или на електронен носител, съдържащ само вътрешно-банкови преводи и преводи през БИСЕРА – 2 файла месечно без такса за плащанията;
        - Ако ФМП съдържа превод през РИНГС, всички преводи в него се таксуват съгласно Тарифата на Банката;
 • Вноски на каса – съгласно Тарифата на Банката; 
 • Тегления на каса – съгласно Тарифата на Банката