Сметка със специално предназначение

Описание:  използва се с цел да обслужи конкретна операция при изпълнение на предварително поставени условия, след реализацията на които може да се извърши разпореждане със средствата по сметката.

Предимства:

  • Възможност за предварително поставяне на условия, при изпълнението на които да се усвояват средствата по сметката;
  • Усвояването на средствата се извършва срещу представяне на предварително определени документи, които обезпечават изпълнението на условията по сметката;
  • Банката, като независим арбитър, преглежда представените документи и следи за стриктното спазване на поставените условия за разпореждане със средствата по сметката, като по този начин гарантира интересите на страните по сделката;
  • Сигурност при изпълнение на операциите по сметката.

Валута: лева, евро, щатски долари

Откриване: На гишетата на банката, след представяне на договора, чиито условия следва да се обезпечат посредством сметката.

Изискуеми документи за откриване: За нови клиенти на банката – следвада представят документи като при откриване на разплащателна сметка.

Олихвяване: Сметката е безлихвена

Документи