Депозит „4/12“

Избери 4-месечен депозит и вземи атрактивна лихва в аванс!

Депозитът може да бъде открит от нови клиенти на БАКБ или настоящи клиенти, които увеличават авоарите си в банката. 

Срок: 4 месеца

Валута: лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 500 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
  • 4 месеца 
0.55 0.50 0.95

Олихвяване: Депозитът се олихвява на датата на откриването му, като лихвата се изплаща авансово по разплащателната сметка на депозанта, във валутата на депозита.

Разплащателната сметка не може да се закрие, докато депозитът е активен. Ако разплащателната сметка се използва единствено за усвояване на авансово изплатената лихва, не се дължи  такса за откриване/закриване на разплащателната сметка. За периода на депозита няма такса за месечна поддръжка на разплащателната сметка, ако той е активен на датата на месечното таксуване (в края на месеца).

Довнасяне на суми: Довнасяне по депозита не се позволява.

Теглене на суми: Теглене на суми от депозита не се позволява.

Всяко теглене или довнасяне от/по депозита на дата, различна от падежа, се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

На падежа: Депозитът автоматично става едномесечен Стандартен депозит в съответната валута със съответния лихвен процент, валиден за 1-месечни Стандартни депозити към датата на подновяване.

Прекратяване преди падежа: При предсрочно прекратяване на депозита, авансово изплатената лихва, се удържа от главницата на депозита.

Такси: Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на банката.

Къде и как може да се открие: на гишетата на банката.

Документи