Депозит с възможност за довнасяне

Срок: 3, 6  и 12 месеца

Валута: BGN, EUR, USD

Минимална сума: 500 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
  • 3 месеца
0.45 0.25 0.30
  • 6 месеца
0.70 0.55 0.45
  • 12 месеца
1.00 0.90 0.65

Описание: Депозит с фиксирана лихва и с възможност за довнасяне през целия период.

Плащане на лихвата : Лихвата по депозита се изплаща на падежа, като се капитализира към главницата на депозита.

Довнасяне на суми: През срока на депозита се допуска довнасяне на неограничена сума, без да се нарушават условията по депозита, но и без депозитът да надвишава 500,000 валутни единици. Банката не прилага комисиони и такси за вноските в брой и получените преводи, чрез които се захранва депозита.

Теглене на суми от главницата : Всяко теглене преди падежа се счита за предсрочно нарушаване на депозита и Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита за действителния брой дни.

Прекратяване: При прекратяване на депозита преди падежа, Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита за действителния брой дни. Депозитът може да се прекрати и на падежа.

На падежа: На падежа депозитът автоматично се трансформира в същия вид и срок с лихвен процент, валиден за този вид, срок и валута към датата на подновяване. В случай, че Банката преустанови предлагането на този вид депозити, депозитът се трансформира в Стандартен депозит и се прилага лихвения процент, валиден за Стандартни депозити за същия срок и валута към датата на подновяване..

Такси: Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. При захранване в брой или от сметка Банката не прилага комисиони. Всички останали операции от депозита са съгласно Тарифата на Банката.

Къде и как може да се открие: на гишетата на Банката

Документи: