Стандартен срочен депозит

Срок: 1, 3, 6, 12, 24 месеца

Валута: лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 500 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
  • 1 месец
0.01 0.01 0.01
  • 3 месеца 
0.05 0.05 0.05
  • 6 месеца
0.10 0.10 0.10
  • 12 месеца
0.15 0.15 0.15
  • 24 месеца
0.15 0.15 0.15

Олихвяване: Депозитът се олихвява на датата на падеж.

Довнасяне на суми: Довнасяне по депозита е възможно на падежа на депозита. Довнасяне по депозита на дата, различна от падежа, се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

Теглене на суми: Теглене на суми от депозита е възможно на падежа на депозита. Теглене от депозита на дата, различна от падежа, се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

На падежа: Депозитът автоматично се подновява за същия срок и се прилага лихвеният процент, валиден за съответния срок и валута към датата на подновяване.

Прекратяване:При предсрочно прекратяване се прилага лихвеният процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на депозита за действителния брой дни.

Такси: Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на банката.

Къде и как може да се открие:на гишетата на банката, през Виртуалната банка BACB Plus.

Документи