Стъпаловиден депозит

Срок: 6 месеца

Валута: лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 500 валутни единици

Лихвени проценти:

Периоди на депозита BGN EUR USD
  • Първи двумесечен период
0.15 0.15 0.30
  • Втори двумесечен период
0.25 0.20 0.60
  • Трети двумесечен период
0.65 0.55 1.20
Годишен лихвен процент за целия период 0.35 0.30 0.70

Описание: Стъпаловидният депозит с растяща лихва е със срок 6 месеца, с 3 обособени периода от по два месеца, с нарастващ лихвен процент за всеки следващ период.

В края на всеки 2-месечен период, на датата на смяна на лихвения процент, депозитът може да се намали частично, без да се променят условията по него.

Олихвяване: Депозитът се олихвява на датата на падеж.

Довнасяне на суми: Довнасяне по депозита е възможно на падежа на депозита. Довнасяне по депозита на дата, различна от падежа, се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

Теглене на суми: Теглене на суми от депозита е възможно и в края на всеки 2-месечен период, на датата на смяна на лихвения процент, без да се променят условията по него, както и на падежа на депозита. Теглене от депозита на други дати се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

На падежа: На падежа депозитът автоматично се подновява като 6-месечен Стандартен депозит и се прилага лихвения процент, валиден за 6-месечни Стандартни депозитив съответната валута към датата на подновяване.

Прекратяване: В края на всеки 2-месечен период депозитът може да се прекрати изцяло, като депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за съответните изминали периоди. При  прекратяване в други случаи, депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за изминалите периоди и лихва за текущия период, изчислена при лихвения процент за изминалия предходен период. При прекратяване на депозита преди изтичане на пълен първи 2-месечен период, се прилага лихвеният процент, валиден за разплащателни сметки.

Такси: Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на банката.

Къде и как може да се открие: на гишетата на банката, през Виртуалната банка BACB Plus.

Документи