Стандартен спестовен влог

Срок: Безсрочен

Валута: лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 50 валутни единици

Лихвени проценти:

Сума на влога BGN EUR USD
  • до 20 000.00
0.01 0.01 0.01
  • от 20 000.01 до 100 000 
0.05 0.05 0.05
  • над 100 000.01
0.10 0.10 0.07

Описание: По Спестовния влог титулярят може да довнася неограничени суми по всяко време, като при необходимост може и да се разпорежда с него.

Олихвяване: Спестовният влог се олихвява в края на всяко календарно тримесечие и при закриването му. Лихвата се капитализира по Спестовния влог.

Прекратяване: При закриване на Спестовния влог, банката го олихвява за действителния брой дни през съответното календарно тримесечие с лихвения процент, прилаган за разплащателни сметки във валутата на Спестовния влог.

Такси:

  • Няма такса за откриване и закриване.
  • При операции със Спестовния влог се прилагат такси и комисиони според Тарифата на БАКБ за физически лица.

Къде и как може да се открие:на гишетата на банката, през Виртуалната банка BACB Plus.

Документи