Международна револвираща кредитна карта с гратисен период Visa Gold

Револвираща златна кредитна карта Visa Gold e удобно и практично решение за разплащане с по-висок кредитен лимит от стандартните кредитни карти. Тя предлага и следните предимства:

 • До 50 дни гратисен период за безлихвено погасяване на задълженията;
 • Удобството да извършвате безконтактни плащания;
 • Сигурни плащания в интернет чрез автоматична регистрация в системата за сигурни плащания Verified by VISA (VbV);
 • Без такса за издаване;
 • Без такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата;
 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина;
 • Без такса за плащания в интернет;
 • Без необходимост от обезпечение (необезпечен кредитен лимит);
 • Възможност и за издаване на кредитна карта VISA Gold без обследване на доходи (със залог на финансов актив);
 • SMS известяване при всяка авторизация;
 • Безплатно получаване на кредитната карта по куриер, на посочен от Вас адрес, или в офис на банката;
 • По-висока сигурност чрез получаване на ПИН кода и паролата за сигурни плащания чрез SMS на личния Ви мобилен телефон;
 • С VISA Gold можете да се възползвате от преференциални оферти и предложения.

Какво получавате

Символ на престиж, комфорт и сигурни плащания.

Предимства

 • До 50 дни гратисен период за безлихвено погасяване на задълженията;
 • Удобството да извършвате безконтактни плащания;
 • Възможност за абониране за SMS известия;
 • Възможност за издаване на допълнителни карти към основната;
 • Високи транзакционни лимити;
 • Повишена сигурност на разплащанията в интернет чрез автоматична регистрация в системата за сигурни плащания Verified by VISA (VbV);
 • Без такса за издаване;
 • Без такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата;
 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина;
 • Без такса за плащания в интернет;
 • Не е необходимо обезпечение (необезпечен кредитен лимит);
 • Има възможност и за издаване на кредитна карта VISA Classic без обследване на доходи (със залог на финансов актив).

За кого е подходяща

Тази карта е подходяща за хора, които извършват безналични картови операции, имат нужда от високи лимити за плащания и искат да разполагат със средство, което ще им гарантира сигурност и комфорт навсякъде по света. 

Тази карта е подходяща за всеки като универсално платежно средство за плащания на стоки и услуги в страната и в чужбина, както и за този, който иска да се възползва от безлихвения 50-дневен гратисен период.

Валути

Лева, Евро, Щатски долари

Валидност

3 години

Параметри

 • Размер на кредитния лимит – от 5 001 до 20 000 лв.;
 • До 50 дни гратисен период за безлихвено ползване на картата при погасяване на цялото задължение;
 • Възможност за абониране за SMS известия при всяка авторизация;
 • 24-часово обслужване от картовия център на Борика-Банксервиз;
 • Възможност за ползване на собствени средства над отпуснатия кредитен лимит;
 • Възможност за издаване на допълнителни карти към основната – на близки или на навършили 14 г. деца на картодържателя.

 По-сигурни разплащания в интернет с Visa Secure

БАКБ АД предоставя на всички VISA картодържатели услугата за сигурни плащания в интернет чрез двуфакторния модел за автентикация. Той представлява комбинация от динамична и статична парола, които се въвеждат от картодържателя за потвърждение на платежни операции с банкова карта в Интернет. Динамичната парола представлява еднократен уникален 6-цифрен код, генериран от  Борика АД и предоставян на картодържателя чрез изпращане на безплатен SMS на посочен от него мобилен телефонен номер. Статичната парола се създава лично от картодържателя на осигурен от Борика АД уеб портал и се използва съвместно с динамична парола за потвърждаване на картови транзакции при интернет търговци, участващи в програмите Visa Secure.

За смяна на Статична паролата, последвайте линка: Смяна на парола

Необходими документи 

 • Искане за издаване на кредитна карта на физически лица;
 • Лична карта на картодържателя (за кандидатстване в клон на банката)

При необходимост от документално удостоверяване на доходи:

 • Удостоверение от работодателя за месечно трудово възнаграждение (Образец на Банката);
 • Лица, удостоверяващи доходи с произход от договор за управление и контрол, които не са собственици/съсобственици на дружеството-работодател, следва да представят и договор за управление и контрол;    
 • Лица, удостоверяващи доходи с произход от договор за управление и контрол, които са и собственици/съсобственици на дружеството-работодател, следва да представят договор за управление и контрол и заверена данъчна декларация за последен приключил данъчен период, с цел удостоверяване наличието на печалба на юридическото лице (фирмата), което управляват/представляват;
 • При доходи извън трудово възнаграждение - копие от данъчна декларация, граждански договори, договори за управление, договори удостоверяващи доходи от наеми, други.
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК - за кредитен лимит над 10 000 лв. (отнася се за кредитополучателя и собственика на обезпеченито);
 • Договор/и за депозит/и в БАКБ, които ще служат за обезпечаване на кредитния лимит (при залог на финансов актив);
 • Други документи по преценка на Банката.

 

Погасяване на задължения по кредитни карти: 

Всеки клиент на БАКБ може да погаси задължението по кредитната си карта, възползвайки се от някоя от следните възможности:

 • Автоматично погасяване на минималната погасителна вноска, или на цялата дължима сума от сметка в БАКБ (директен дебит).

  БАКБ предлага автоматично погасяване на задълженията по кредитна карта, като клиентът сам избира в Искането за издаване на картата дали да се погасява минималната погасителна вноска (МПВ) или цялото задължение, отбелязани в месечното извлечение, на определената за погасяване дата. Клиентът може да се абонира за услугата и допълнително.
  Автоматичното погасяване се инициира всеки месец на 5-о число, или на следващия работен ден ако 5-и е почивен ден, като системата търси и съответно погасява разликата между дължимите суми, посочени в извлечението и вече погасените такива между 15-о число на предишния месец и 5-о число на текущия месец.
 • Чрез Виртуална банка BACBPlus

  Погасяване на задълженията по кредитна карта може да се осъществява през BACBPlus чрез:
  - Бутон „Захранване на карта“ в меню „Кредитна карта“ в BACBPlus. Клиентът има възможност за избор на МПВ, цялото задължение или друга сума;
  - Превод от сметка на клиента в БАКБ на сума по избор чрез попълване на платежно нареждане. За улеснение, клиентът може да въведе шаблон, който впоследствие само да актуализира.

  Клиентите могат да извършват транзакции във Виртуалната банка BACBPlus 24/7, като операциите се осчетоводяват в рамките на работното време на банката или в първия работен ден след това. 
 • Превод от дебитна карта на банкомат

  БАКБ предлага възможност за погасяване на задълженията по кредитна карта чрез превод от дебитна карта на всеки банкомат в страната, включен в системата на Борика-Банксервиз. По този начин клиентите имат възможност да превеждат суми от своята разплащателна сметка с дебитна карта в БАКБ по кредитната си карта в банката.

  От началния екран се избират последователно следните:
        „Други услуги“;
        “BPay”;
        „Код на търговец“ – въвежда се 11000 (това е кодът на БАКБ);
        „Идентификационен номер“ – въвежда се целият номер на картата- получател;
        Сума – въвежда се сумата на вноската;
        Клиентът потвърждава плащането;
        На екрана на банкомата се извежда информация за резултата от плащането (успешно/ неуспешно);
        Разпечатва се разписка с данни за транзакцията.

  Тази услуга предоставя на клиентите удобство и независимост да погасяват задължението по кредитната си карта по всяко време, в цялата страна. БАКБ осчетоводява операциите в първия работен ден след това, съгласно вътрешните си правила за обработка на транзакциите.
 • Превод от друга банка

  Погасяването на задължения по кредитна карта в БАКБ може да се извърши и с превод от друга банка. Клиентът трябва да преведе до датата на падежа МПВ или цялото задължение по сметката към кредитната карта. Средствата за погасяване трябва да са постъпили до 5-о число на месеца, или на следващия работен ден, ако 5-и е почивен ден.

Полезна информация

Ако Вашата карта бъде изгубена или открадната, моля, позвънете незабавно за блокиране на картата на един от следните телефони, достъпни 24 часа в денонощието:  +359 2 9702600 ; +359 2 8705149

24-часовата телефонна линия на Център за обслужване на клиенти на БОРИКА  е достъпна целогодишно!

Документи