Виртуален микро кредит

 • БЕЗ обезпечение;
 • БЕЗ необходимост от посещаване на банков клон – цялата процедура (от кандидатстването до отпускането на средствата) става изцяло онлайн;
 • БЕЗ такса за кандидатстване;
 • ВЪЗМОЖНОСТ за следене и активни операции с кредита през Виртуалната банка.

Условия към кредитополучателя:

 • Да притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП);
 • Непрекъсната трудова заетост през последните шест месеца;
 • Да е пълнолетно и дееспособно физическо лице;
 • Да е с доказана платежоспособност;
 • Да е български гражданин и с постоянно местоживеене в България;
 • Да няма неизплатени изискуеми държавни и общински вземания;
 • Да няма кредити, отпуснати от банката и/или от други финансови институции, класифицирани в група, различна от „редовни експозиции“ към датата на подаване на искането за кредит;
 • Възрастта на кредитополучателя на падежа на кредита да не надхвърля 65 години.

Валута: лева

Минимален размер: 400 лв.

Максимален размер: 2 000 лв.

Максимален срок: до 3 години (36 месеца)

Обезпечение: БЕЗ обезпечение

Погасяване: с месечни анюитетни вноски

Годишен лихвен процент

13,50% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.07.2019 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000

Такси и комисиони: НЯМА

ГПР: 16,17%, изчислен при размер на кредита 2 000 лв., срок на изплащане 2 години, лихвен процент 13,50% и такса за месечна поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита 1,50 лв.

Месечна анюитетна вноска: 95,55 лв.

Обща сума за връщане: 2 329,30 лв.

 

Кредитен калкулатор

*стойностите на калкулатора са примерни

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 13.50%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи