Жилищен Кредит "За утрешния ден"

Виж повече

Видео чат

СЕГА БЕЗ такса за кандидатстване (Важи за подадени Искания за кредит в периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. вкл.) 

Гъвкав към пазарните промени, стабилен към Вас!

Бъдете уверени, че лихвата Ви няма да нарастне при увеличение на Основен лихвен процент и/или 6-месечен EURIBOR в размер до 0,50%.

Ипотечен кредит "За утрешния ден" е предназначен за:

 • Закупуване на готови (с разрешение за ползване) недвижими имоти;
 • Закупуване и ремонт на готови (с разрешение за ползване) недвижими имоти;
 • Покупка или замяна на недвижими имоти от държавен, ведомствен или общински жилищен фонд;
 • Рефинансиране на ипотечни кредити на кредитоискателя или на трето физическо лице, отпуснати от други банки.

Валута: лева, евро

Максимален срок: до 35 години (420 месеца)

Максимален размер: до 500 000 лв./ 250 000 евро и

 • до 85% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря с цялото си имущество;
 • до 70% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря само до размера на стойността на недвижимия имот, предложен за обезпечение.

Обезпечение:

 • Недвижим имот;
 • Залог на вземане по влог/депозит в лева и/или друга валута, открит в БАКБ, собственост на кредитоискателя или трето физическо лице;

Гратисен период по главницата: допуска се за първите 6 месеца от срока на кредита и за още 6 месеца (еднократно) през останалия срок, но след изтичане на първата година.

Погасяване: с месечни погасителни вноски

Годишен лихвен процент за кредити в лева и евро

Приложим за първата година
3,20% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
Приложим за 2 и 3 год., 6 и 7 год., 10 и 11 год., 14 и 15 год. и така през период от две години, до крайния срок на кредита
2,70% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
Приложим за 4 и 5 год., 8 и 9 год., 12 и 13 год., 16 и 17 год. и така през период от две години, до крайния срок на погасяване на кредита
3,00% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка

Посочените лихвени проценти са приложими, в случай че кредитоискателят отговаря с цялото си имущество.

*Считано от 01.01.2020 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000
** Считано от 01.01.2020 г., прилаганата стойност на 6-месечен
 EURIBOR е 0,000

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за предварителна оценка на доходите – 50 лв.;
 • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса;
 • Еднократна такса за проучване и одобрение – 0.20% от размера на одобрения кредит, минимум 200 лв.

В случай, че кредитоискателят е кандидатствал за предварително одобрение, от еднократната такса за кандидатстване му се приспада платената такса за предварителна оценка на доходите.

 • Такса за предсрочно погасяване - 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му;
 • Такса за изготвяне на нотариален акт – 80 лв.;
 • Такса за оглед и оценка на обезпечение – съгласно Тарифа на банката;
 • Такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека - съгласно Тарифата на Банката;
 • Застраховка на имота – за сметка на кредитополучателя.

Пример:

ГПР 3,10% изчислен при размер на кредита 150 000 лв., срок на изплащане 20 години, променлив лихвен процент, както следва:

Приложим лихвен процент

Период на прилагане

3,20%

за първата година

2,70%

за 2 и 3 год., 6 и 7 год., 10 и 11 год., 14 и 15 год., 18 и 19 год.

3,00%

за 4 и 5 год., 8 и 9 год., 12 и 13 год., 16 и 17 год., 20 год.

и включени следните такси: (1) 300 лв. еднократна такса за проучване и одобрение; (2) 130 лв. такса за оглед и оценка на имот, предложен като обезпечение по кредита, в случай че същият е апартамент; (3) 80 лв. еднократна такса за изготвяне на нотариален акт (4) 2 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита; (5) 2,50 лв. месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка, обслужваща кредита и с издадена към нея дебитна карта; (6) 0,102% от размера на непогасената главница по кредита годишна застрахователна премия за застраховка на имота, в случай че същата е сключена чрез Банката; (7) 30 лв. такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека.

Общ брой на месечните погасителни вноски : 240

Размер на месечна погасителна вноска за първата година: 846,99 лв.

Обща сума за връщане: 200 196,30 лв.

Общи разходи по кредита: 50 196,30 лв.

В изчислението на ГПР не са включени нотариалните такси за учредяване на ипотека и държавните такси за вписване.

Документи

Запитване за кредит

Mоля, попълнете формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас, за да ви предостави допълнителна информация или да уговорите среща в наш офис в удобно за Вас време.

Форма