Жилищен Кредит "За утрешния ден"

Виж повече

Видео чат

БЕЗ такса за кандидатстване 

Гъвкав към пазарните промени, стабилен към Вас!

Бъдете уверени, че лихвата Ви няма да нарастне при увеличение на Основен лихвен процент и/или 6-месечен EURIBOR в размер до 0,50%.

Ипотечен кредит "За утрешния ден" е предназначен за:

 • Закупуване на готови (с разрешение за ползване) недвижими имоти;
 • Закупуване и ремонт на готови (с разрешение за ползване) недвижими имоти;
 • Покупка или замяна на недвижими имоти от държавен, ведомствен или общински жилищен фонд;
 • Рефинансиране на ипотечни кредити на кредитоискателя или на трето физическо лице, отпуснати от други банки.

Валута: лева, евро

Максимален срок: до 35 години (420 месеца)

Максимален размер: до 500 000 лв./ 250 000 евро и

 • до 85% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря с цялото си имущество;
 • до 70% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря само до размера на стойността на недвижимия имот, предложен за обезпечение.

Обезпечение:

 • Недвижим имот;
 • Залог на вземане по влог/депозит в лева и/или друга валута, открит в БАКБ, собственост на кредитоискателя или трето физическо лице;

Гратисен период по главницата: допуска се за първите 6 месеца от срока на кредита и за още 6 месеца (еднократно) през останалия срок, но след изтичане на първата година.

Погасяване: с месечни погасителни вноски

Годишен лихвен процент за кредити в лева и евро

Приложим за първата година
3,59% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
Приложим за 2 и 3 год., 6 и 7 год., 10 и 11 год., 14 и 15 год. и така през период от две години, до крайния срок на кредита
2,99% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
Приложим за 4 и 5 год., 8 и 9 год., 12 и 13 год., 16 и 17 год. и така през период от две години, до крайния срок на погасяване на кредита
3,29% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка

Посочените лихвени проценти са приложими, в случай че кредитоискателят отговаря с цялото си имущество.

*Считано от 01.07.2021 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000
** Считано от 01.07.2021 г., прилаганата стойност на 6-месечен
 EURIBOR е 0,000

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за предварителна оценка на доходите – 50 лв.;
 • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса;
 • Еднократна такса за проучване и одобрение – 0.20% от размера на одобрения кредит, минимум 200 лв.

В случай, че кредитоискателят е кандидатствал за предварително одобрение, от еднократната такса за кандидатстване му се приспада платената такса за предварителна оценка на доходите.

 • Такса за предсрочно погасяване - 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му;
 • Такса за изготвяне на нотариален акт – 80 лв.;
 • Такса за оглед и оценка на обезпечение – съгласно Тарифа на банката;
 • Такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека - съгласно Тарифата на Банката;
 • Застраховка на имота – за сметка на кредитополучателя.

Пример:

ГПР 3,41% изчислен при размер на кредита 150 000 лв., срок на изплащане 20 години, променлив лихвен процент, както следва:

Приложим лихвен процент

Период на прилагане

3,59%

за първата година

2,99%

за 2 и 3 год., 6 и 7 год., 10 и 11 год., 14 и 15 год., 18 и 19 год.

3,29%

за 4 и 5 год., 8 и 9 год., 12 и 13 год., 16 и 17 год., 20 год.

и включени следните такси: (1) 300 лв. еднократна такса за проучване и одобрение; (2) 130 лв. такса за оглед и оценка на имот, предложен като обезпечение по кредита, в случай че същият е апартамент; (3) 80 лв. еднократна такса за изготвяне на нотариален акт (4) 2,50 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита; (5) 2,50 лв. месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка, обслужваща кредита и с издадена към нея дебитна карта; (6) 0,102% от размера на непогасената главница по кредита годишна застрахователна премия за застраховка на имота, в случай че същата е сключена чрез Банката; (7) 30 лв. такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека.

Общ брой на месечните погасителни вноски : 240

Размер на месечна погасителна вноска за първата година: 876,89 лв.

Обща сума за връщане: 205 606,34 лв.

Общи разходи по кредита: 55 606,34 лв.

В изчислението на ГПР не са включени нотариалните такси за учредяване на ипотека и държавните такси за вписване.

Документи

Запитване за кредит

Mоля, попълнете формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас, за да ви предостави допълнителна информация или да уговорите среща в наш офис в удобно за Вас време.

Форма