Преференциален ипотечен кредит

Виж повече

Видео чат

Преференциалният ипотечен кредит е предназначен за закупуване на:

 • недвижими имоти, чието строителство е финансирано от БАКБ;
 • недвижими имоти, собственост на БАКБ или нейно дъщерно дружество.

И още:

 • Лихвени проценти от 2.7%
 • БЕЗ такси за кандидатстване и проучване;
 • БЕЗ такса за оглед и оценка на обезпечение;
 • Възможност за финансиране при наличие на АКТ 14;
 • Възможност за предварително одобрение по доходи – БЕЗ такса;
 • Възможност за гратисен период по главницата;
 • Висок размер на финансиране;
 • За всеки нов кредитополучател – БЕЗПЛАТНА регистрация за BACB Plus, първата виртуална банка в България.

Валута: лева, евро

Усвояване: Еднократно или на три транша, както следва:

 • при наличие на АКТ 14 - 50% от стойността на одобрения кредит;
 • при наличие на АКТ 15 - 25% от стойността на одобрения кредит;
 • при наличие на АКТ 16 - 25% от стойността на одобрения кредит.

Максимален срок: до 35 години (420 месеца)

Максимален размер: до 500 000 лв. / 250 000 евро и

 • до 90% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря с цялото си имущество;
 • до 75% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря само до размера на стойността на недвижимия имот, предложен за обезпечение.

Обезпечение:

 • Недвижим имот, собственост на БАКБ (или нейно дъщерно дружество) или чието строителство е финансирано от БАКБ;
 • Залог на вземане по влог/депозит в лева и/или друга валута, открит в БАКБ, собственост на кредитоискателя или трето физическо лице.

Гратисен период по главницата: допуска се за първите 6 месеца от срока на кредита и за още 6 месеца (еднократно) през останалия срок, но след изтичане на първата година.

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски 

  или
 • с намаляващи месечни вноски

Годишен лихвен процент

за кредити с размери над 100 000 лв./50 000 евро и срок на изплащане до 10 години
2,70% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
във всички останали случаи
3,40% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.07.2019 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000
**Считано от 01.07.2019 г., прилаганата стойност на 6-месечен EURIBOR е 0,000.

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за предварителна оценка на доходите – БЕЗ такса;
 • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса;
 • Еднократна такса за проучване и одобрение – БЕЗ такса;
 • Tакса за предсрочно погасяване - 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредита е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му;
 • Такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека - съгласно Тарифата на Банката
 • Такса за изготвяне на нотариален акт – 80 лв.;
 • Такса за оглед и оценка на обезпечение – БЕЗ такса;
 • Застраховка на имота – за сметка на кредитополучателя.

Пример:

ГПР 2,93% изчислен при размер на кредита 100 001 лв., срок на изплащане 10 години, променлив лихвен процент 2,70% и включени следните такси: (1) 80 лв. еднократна такса за изготвяне на нотариален акт (2) 2,00 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита; (3) 2,50 лв. месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка, обслужваща кредита; (4) 0,102% от размера на непогасената главница по кредита годишна застрахователна премия за застраховка на имота, в случай че същата е сключена чрез Банката; (5) 30 лв. такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека.

Брой на месечните анюитетни вноски: 120

Месечна анюитетна вноска: 951,83лв.

Обща сума за връщане: 115 222,99 лв.

Общи разходи по кредита: 15 221,99 лв.

В изчислението на ГПР не са включени нотариалните такси за учредяване на ипотека и държавните такси за вписване.

Калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 2.70%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 3.40%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи