Овърдрафт, обезпечен със залог на финансов актив

Виж повече

Видео чат

 • ОБЛЕКЧЕНА процедура за отпускане;
 • БЕЗ анализ на доходите;
 • БЕЗ възрастови ограничения;
 • Усвояване и погасяване многократно за срока на кредита до разрешения лимит;
 • Плащане на лихва само върху използваната сума за времето на ползване.

Валута: лева

Максимален размер:

 • до 200 000 лв.

  и
 • до 90% от размера на депозита

Максимален срок: до 3 години (36 месеца)

Обезпечение: залог на финансов актив (депозит), блокиран по сметка в БАКБ

Погасяване:

 • Главница – с всички постъпления по разплащателна сметка автоматично се погасява използвания кредитен лимит;
 • Лихва – ежемесечно

Годишен лихвен процент

4,10% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.07.2021 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за кандидатстване и проучване – 20 лв.;
 • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР: 4,64%, изчислен при размер на кредита 10 000 лева, срок на изплащане 1 година, лихвен процент 4,10%, такса за кандидатстване и проучване 20 лв. и такса за месечна поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита 2 лв.

Обща сума за връщане: 10 454 лв.

При калкулирането на ГПР по кредита е допуснато, че: 1. Кредитът е усвоен незабавно и изцяло, и за целия срок на договора; 2. Лихвата и другите разходи са неизменими спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичане на посочения срок.

Документи