Потребителски кредит, обезпечен със залог на финансов актив

Виж повече

Видео чат

 • ОБЛЕКЧЕНА процедура за отпускане
 • БЕЗ анализ на доходите
 • БЕЗ възрастови ограничения
 • За всеки нов кредитополучател – БЕЗПЛАТНА регистрация в BACB Plus, първата виртуална банка в България

Валута: лева, евро*

*в случай, че валутата на кредита и на обезпечителния депозит са различни, кредитът се отпуска само в лева

Максимален размер:

 • до 200 000 лв. или равностойността им в друга валута

   и
 • до 90% от размера на депозита

Максимален срок: до 3 години (36 месеца)

Обезпечение: залог на финансов актив (депозит), блокиран по сметка в БАКБ АД

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски 

  или
 • с еднократно изплащане на главницата на падежа на кредита и ежемесечно изплащане на дължимата лихва 

  или
 • с намаляващи месечни вноски.

Годишен лихвен процент

за кредити в лева
4,10% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка
за кредити в евро
4,00% променлив лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR** плюс фиксирана надбавка

Посоченият размер на лихвата е валиден само, ако всички депозити служещи за обезпечение са „стандартни“, съгласно действащия Лихвен бюлетин на банката.
Фиксираната надбавка се увеличава с 1%, ако дори и само един от депозитите, служещи за обезпечение е различен от „стандартен“, съгласно действащия Лихвен бюлетин на банката.

*Считано от 01.07.2021 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000
** Считано от 01.07.2021 г., прилаганата стойност на 6-месечен EURIBOR е 0,000.

Такси и комисиони:

 • еднократна такса за кандидатстване и проучване – 70 лв., дължими на два етапа:
  - при подаване на искането за кредит – 20 лв.;
  - при подписване на договора за кредит – 50 лв.;
 • такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР:

 • 5,05%, изчислен при размер на кредит, обезпечен със стандартен левов депозит 10 000 лв.,  срок на изплащане 3 години, лихвен процент 4,10%, такса за кандидатстване и проучване 70 лв., 2,50 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредитаи месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв.
  Брой анюитетни вноски: 36
  Месечна анюитетна вноска: 295,68 лв.
  Обща сума за връщане: 10 777,16 лв.
  Общи разходи по кредити: 777,16 лв.
 • 6,09%, изчислен при размер на кредит, обезпечен с промоционален левов депозит, 10 000 лв.,  срок на изплащане 3 год., лихвен процент 5,10%, такса за кандидатстване и проучване 70 лв,2,50 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредитаи месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв.
  Брой анюитетни вноски: 36
  Месечна анюитетна вноска: 300,16 лв.
  Обща сума за връщане: 10 938,19 лв.
  Общи разходи по кредити: 938,19 лв.

Кредитен калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.10%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в евро
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.00%
Вноски х
Сума за връщане (без включени такси)

Документи