Входящи преводи

  • Клиентската сметка на получателя се заверява с вальора, посочен в полученото платежно нареждане
  • При обмен на валута се прилагат съответните курсове „Купува“ и „Продава“, действащи към момента на осчетоводяване на получения превод

Срок за изпълнение: Всички входящи преводи се обработват в рамките на работния ден, съответстващ на вальора на операцията.

Документи