Изходящи преводи

Банката извършва вътрешнобанкови и междубанкови преводи и плащания в лева по нареждане на своите клиенти.

 • Вътрешнобанкови преводи – изпълняват се в рамките на деня, в който са депозирани в банката.
 • Междубанковите преводи се извършват чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС.

 

Преводи през БИСЕРА

Срок за приемане и изпълнение:

 • Платежни нареждания получени до 15ч. се изпълняват в същия работен ден.
 • Платежни нареждания получени след 15ч., но в рамките на работното време на банката се изпълняват в същия работен ден по сметката на наредителя, но се получават на следващия работен ден по сметката на бенефициента.
 • Ако моментът на получаване на платежно нареждане не е работен ден за банката, то се счита за получено на първия следващ работен ден за банката.

График за изпълнение на преводи, излъчени през БИСЕРА: 

 • Преводи, изпратени през Виртуална Банка:

  Нареждане на превод Получаване 
  в 10 часа
  Получаване 
  в 13.30 часа
  Получаване 
  в 16 часа
  Получаване 
  в 10 часа на 
  следващия 
  работен ден
  До 9 часа Х      
  От 9 до 12 часа   Х    
  От 12 до 15 часа     Х  
  След 15 часа       Х
 • Преводи, депозирани на гише

  Нареждане на превод Получаване 
  в 13.30часа
  Получаване 
  в 16 часа
  Получаване 
  в 10 часа на 
  следващия 
  работен ден
  Получаване 
  в 13.30 часа на 
  следващия 
  работен ден
  До 11 часа Х      
  От 11 до 14 часа   Х    
  От 14 до 16 часа     Х  
  След 16 часа        Х

   

Преводи през РИНГС

 • изпълняват се в реално време в рамките на 1 час от момента на приемане на платежното нареждане
 • изпълняват се в зависимост от желанието на клиента без ограничение в сумата и при изрично посочване в платежното нареждане за изпълнение през РИНГС
 • изпълняват се задължително за всички плащания равни на и над BGN 100.000

Срок за приемане и изпълнение:

 • Платежни нареждания получени до 15 часа се изпълняват в същия работен ден
 • Платежни нареждания получени след 15 часа се изпълняват на следващия работен ден 
 • Ако моментът на получаване на платежно нареждане не е работен ден за банката, то се счита за получено на първия следващ работен ден за банката.

Документи