Платежна сметка за основни операции

Предимства:

  • Извършване по всяко време, при по-ниски такси, на следните основни операции в лева на територията на Република България, като:

— внасяне на средства по платежна сметка;
— теглене на пари в брой от платежната сметка от гише или терминално устройство ATM през работното време на Банката или извън него;
— изпълнение на следните платежни операции: а) директни дебити; б) платежни операции, извършвани чрез платежна карта, вкл. плащания чрез дистанционните канали за банкиране на Банката; в) кредитни преводи в лева през БИСЕРА, вкл. нареждания за периодични преводи, на терминални устройства ATM и ПОС и на гишета, както и чрез дистанционните канали за банкиране на Банката;

  • По платежна сметка за основни операции могат да се извършват неограничен брой операции относно описаните по-горе услуги на място-в офисите на Банката или чрез дистанционните канали за банкиране на Банката;
  • Извършване и на всякакви други платежни операции при стандартните такси съгласно Тарифата на Банката.

Валута:  лева

Минимална сума:  5 BGN

Откриване: На гишетата на банката след представяне на изискуемите документи и сключване на Рамков договор за откриване и обслужване на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги на физически лица - потребители. Сметка за основни операции може да открие само местно и чуждестранно физическо лице, пребиваващо законно в ЕС. В това число влизат физически лица без постоянен адрес, търсещи международна закрила, и физически лица, на които не е предоставено разрешение за пребиваване, но които не е възможно да бъдат експулсирани по правни или фактически причини.

Покупката на допълнителни услуги и продукти на банката не е задължително условие за ползване на услугата Сметка за основни операции.

При депозирано искане за откриване на сметка за основни операции, банката трябва да открие сметката или да откаже откриването й не по-късно от 10 дни след получаването на всички необходими документи. Банката има право да откаже откриването на такава сметка в следните случаи:

  1. Потребителят вече притежава платежна сметка за основни операции, водена от БАКБ АД или от друга банка на територията на Р България;
  2. Потребителят вече притежава повече от една платежна сметка, чрез която може да използва услугите, предоставяни по сметка за основни операции, изброени по-горе, освен ако е бил уведомен, че сметката му ще бъде закрита.;
  3. Откриването на сметката би довело да нарушаване на законови разпоредби относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризма.

Изискуеми документи за откриване на разплащателна сметка:

  • Документ за самоличност на физическото лице-титуляр на сметката.
  • Ако сметката се открива чрез пълномощник – нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника. В случай че пълномощното е издадено в чужбина, същото следва да бъде придружено с апостил или легализация по съответния ред, както и да е преведено на български език от заклет сертифициран преводач (с нотариална заверка на подписа на преводача)
  • Други документи, удостоверяващи законно пребиваване на територията на Европейски съюз за граждани на трети държави, получили разрешение за пребиваване в ЕС, лица, търсещи убежище и други категории лица

Лихвени проценти:

BGN
0.005

Олихвяване: Сметката се олихвява в края на всяко календарно тримесечие с лихвения процент за разплащателни левови сметки, посочен в Лихвения бюлетин на банката.

Документи: