Кредитиране на физически лица

 • Къде мога да получа кредит?

  Можете да кандидатствате за кредит във всеки офис на БАКБ в цялата страна, както и през Виртуалната банка на БАКБ - BACB Plus.

 • На какви условия трябва да отговарям, за да кандидатствам за кредит?

  Необходимо е да сте пълнолетно и дееспособно лице, с постоянно местоживеене в България и с доказана платежоспособност.

 • Какви документи са ми необходими, за да кандидатствам за кредит?

  За да кандидатствате за кредит, са Ви необходими валидна лична карта, искане за отпускане на кредит (попълва се на място в банката) и документи, удостоверяващи доходите Ви и/или обезпечение.

 • Какъв лихвен процент се начислява върху кредит?

  Лихвеният процент по кредита е различен за различните видове кредити. Може да бъде фиксиран за целия период на кредита или променлив. Променливият лихвен процент се формира като сбор от Основен лихвен процент (ОЛП) и фиксирана надбавка.

 • Какви такси и комисиони дължа за кредит?

  Дължите единствено такса за кандидатстване и проучване, дължима на два етапа – при подаване на искането за кредит и при подписване на договора за кредит. При кредит, обезпечен с ипотека на недвижим имот, се дължат още такса за оглед и оценка на обезпечение и такса за изготвяне на нотариален акт за ипотека / покупко-продажба на недвижим имот.

 • Мога ли да погася кредита си предсрочно?

  Да. Допустимо е предсрочно погасяване, както на част от дължимата сума, така и на цялата главница, без да се дължат договорените лихви върху предсрочно погасената сума.

 • Как да изплащам потребителския си кредит?

  Погасяването на месечните Ви вноски се осъществява автоматично от Вашата разплащателна сметка в БАКБ.