Кодекс за корпоративно управление

В изпълнение на задълженията си по чл. 100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор е одобрил Националния кодекс за корпоративно управление, създаден през октомври 2007 г., с последващи изменения през 2012 г. и 2016 г. за „Кодекс за корпоративно управление“ по смисъла на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК

„Българо-американска кредитна банка“ продължава да спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление.

Актуалният текст на Националния кодекс за корпоративно управление е достъпен на уеб сайта на „Българска фондова борса - София“ АД.