Емисията облигации на БАКБ АД е допусната до търговия на регулиран пазар

На 18 юни 2024 г. Виенската фондова борса (Wiener Boerse) допусна до търговия на Официалния пазар („Amtlicher Handel“) емисията, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД необезпечени, подчинени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, ISIN BG2100017248, в размер на 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро).

Началната дата на въвеждането за търговия на Виенската фондова борса (Wiener Boerse) е 21 юни 2024 г. От тази дата информация за допуснатата до търговия емисия облигации ще бъде достъпна на официалната уебстраница на Виенската фондова борса, на следния линк: www.wienerborse.at, чрез въвеждане на ISIN кода в полето за търсене (search field).

Още новини