По пътя към климатична неутралност

В основата на термина „устойчиви финанси“ е идеята за дългосрочно инвестиране, което е социално-отговорно и не вреди на околната среда. Целта е да се съчетаят добри икономически резултати с положителното въздействие като се вложат средства в проекти и организации, които допринасят за устойчивото развитие на даден сектор.

Контекстът, в който бизнесът се развива, е трансформиран в следствие на различни екологични, социални и управленски (ESG) аспекти като изменение на климата, права на човека, бизнес етика, както и от непрестанно развиващи се тенденции като загуба на биоразнообразие, неустойчиво използване на природни ресурси, човешки демографски промени, социални и икономически неравенства и пандемии. Ето защо за БАКБ е от фундаментално значение интегрирането на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) в бизнес модела на банката.

Основна част от Корпоративната политика на Банката се основава на стремежа ни да банкираме отговорно, да бъдем коректен партньор и да работим в полза на обществото. Водени от нашите основни ценности „Професионализъм, Почтеност и Прозрачност“ визията на БАКБ е да запази позицията си на ефективна и адаптивна банка. Ние в БАКБ вярваме че имплементирането на  ESG фактори във всички процеси е фундаментално за дългосрочното развитие, както и за адекватния отговор на пазарните очаквания, подкрепа на клиентите и обществото като цяло.

Основните двигатели на нашата програма за устойчивост са:

  1. Приемане на всеобхватна и приобщаваща рамка за устойчивост, за да може БАКБ да отговори на нуждите и очакванията на заинтересованите страни с амбиция да допринесе за устойчивото развитие и да стимулира необходимия вътрешен и външен преход.
  2. Спазване на всички свързани регулаторни изисквания и очаквания, определени от компетентните органи в областта на устойчивостта/ESG.
  3. Отговорни и активни сме по отношение на темите за ESG в нашата собствена  практика като компания
  4. Търсим адекватно прилагане на принципите на ESG в компаниите, в които инвестираме