Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ) е лицензиран инвестиционен посредник (решение на ДКЦК №Р-05-36/19.02.2003г., Заповед на Управителя на БНБ № РД22-1202/29.11.02). Банката посредничи при покупко-продажба на финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар (Българска фондова борса – София АД) и извън регулиран пазар. БАКБ е член на БФБ-София АД и на Централен депозитар АД. Банката предлага услуги и като Регистрационен агент.

БАКБ предлага услуги като Инвестиционен посредник от централния си офис в гр. София, ул. „Славянска“ № 2. Езиците, на които клиентите могат да комуникират и да водят кореспонденция с БАКБ, както и да получават документи и друга информация от банката, са български и английски.

От 1 ноември 2007 г. са в сила Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба № 38 на Комисията за финансов надзор за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38 на КФН). С тях се въвеждат изискванията на Директива 2006/73/ЕО на Европейската комисия за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз по отношение на пазара на финансови инструменти (MiFID), както и изискванията относно организацията и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници. Тази нормативна уредба допринася за хармонизиране на законодателството на Република България с европейското по отношение на финансовите пазари, по-голяма прозрачност за инвестиционните услуги и дейности и повишаване на конкуренцията във финансовия сектор в рамките на ЕС.

БАКБ в качеството си на инвестиционен посредник и в изпълнение на цитираните регулативни изисквания предоставя на своите клиенти информация относно:

  • Общи условия, приложими към договорите с клиенти по сделки с финансови инструменти
  • Тарифа на банката за физически лица
  • Политика за изпълнение на клиентски нареждания
  • Политика за третиране на конфликти на интереси във връзка с дейността на БАКБ АД като инвестиционен посредник
  • Информация по Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Публикуването на горните правила и процедури на интернет страницата на банката е с цел предоставяне на информация на клиентите, съответно на потенциалните клиенти на БАКБ, при условията на чл. 15 от Наредба № 38.

За контакти:

Информация за водещите пет места за изпълнение на нареждания за сделки с финансови инструменти по класове активи